فراخوان دوره های آموزشی مديريت

  

                  عنوان دوره

مدرس دوره

  زنجيره تامين و لجستيک

آقای دکتر قاسمی يقين

 مديريت خريد ،تدارکات و ارتباط با تامين کنندگان

آقای دکتر قاسمی يقين

 بهداشت روانی در محيط کار

آقای دکتر مصطفی فروتن

روانشناس و تحلیلگر رفتاری کارشناس صدا و سیما

مديريت عملکرد

 آقای دکتر  ودادی

 

بازاریابی و تولید محتوای دیجیتالی

خانم دکتر صابریان