فراخوان دوره های آموزشی مديريت

 

                  عنوان دوره

مدرس دوره

تاريخ اجرا

  زنجيره تامين و لجستيک

 

آقای دکتر قاسمی يقين

 متعاقبا اعلام می شود

 مديريت خريد ،تدارکات و ارتباط با تامين کنندگان

آقای دکتر قاسمی يقين

 متعاقبا اعلام می شود

 بهداشت روانی در محيط کار

آقای دکتر مصطفی فروتن

روانشناس و تحلیلگر رفتاری کارشناس صدا و سیما

 

 

   متعاقبا اعلام می شود

مديريت عملکرد

 آقای دکتر  ودادی

متعاقبا اعلام می شود