فراخوان دوره های آموزشی مديريت

                  عنوان دوره

مدرس دوره

تاريخ اجرا

   وضعيت دوره

  زنجيره تامين و لجستيک

 

آقای دکتر قاسمی يقين

 متعاقبا اعلام می شود

در حال ثبت نام

 مديريت خريد ،تدارکات و ارتباط با تامين کنندگان

آقای دکتر قاسمی يقين

 متعاقبا اعلام می شود

    در حال ثبت نام

 بهداشت روانی در محيط کار

آقای دکتر مصطفی فروتن

  روانشناس و تحليلگر رفتاریکارشناس صدا و سيما

   متعاقبا اعلام می شود  

   در حال ثبت نام

مديريت عملکرد

 آقای دکتر  ودادی

متعاقبا اعلام می شود 

   در حال ثبت نام