فراخوان دوره های آموزشی  اقتصادی -مالی و بودجه

 

 

             عنوان دوره

مدرس دوره

تاريخ اجرا

 

 بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده

          

آقای مهندس نجار صراف

 

متعاقبا اعلام می شود

 

  پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

 

 

  آقای دکتر صفدری

متعاقبا اعلام می شود

 

 آشنايی با قانون بودجه کل کشور

 

آقای دکتر محبوب

 

متعاقبا اعلام می شود

 

 

آشنايی باتربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ريزی عملياتی)

آقای مهندس نجار صراف

 

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

متعاقبا اعلام می شود

 

 ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

 

 آقای دکتر صفدری

 

متعاقبا اعلام می شود

 

قانون ماليات های مستقيم و ارزش افزوده

 

 

 آقای رجب پور

 

متعاقبا اعلام می شود

 

حسابداری مديريت

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

متعاقبا اعلام می شود

ارزيابی عملکرد کارت امتيازی  متوازن ( BSC)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

متعاقبا اعلام می شود

استانداردهای مصوب حسابداری بخش عمومی

 

آقای دکتر قديريان

متعاقبا اعلام می شود

جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی

 حسابداری عملياتی جاری

حسابداری عملياتی سرمايه ای

 

از مدرسان برجسته وزارت امور اقتصادی و دارايی

 

4و 5 تیر  ماه 1398

 آشنايی با قانون بودجه سال 98  کل کشور

آقای دکتر محبوب

 

متعاقبا اعلام می شود

 

 کارگاه مهارتی تربیت حسابدار خبره بین المللی(CMA)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

از 29 فروردین ماه 1398

آشنایی با رهنمودهای 9+40گانهFATFدر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آقای دکترنیاسری

متعاقبا اعلام می شود