فراخوان دوره های آموزشی  اقتصادی -مالی و بودجه

 

 

             عنوان دوره

مدرس دوره

تاريخ اجرا

  بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده

آقای مهندس نجار صراف

 متعاقبا اعلام می شود

 

 

  پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

 

 

  آقای دکتر صفدری

 

 

متعاقبا اعلام می شود

 

 آشنايی با قانون بودجه کل کشور

 

آقای دکتر محبوب

 

متعاقبا اعلام می شود

 

 

آشنايی باتربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ريزی عملياتی)

آقای مهندس نجار صراف

 

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)


 

 

20 تیر ماه 1398

 

 ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

 

 آقای دکتر صفدری

 

متعاقبا اعلام می شود

 

قانون ماليات های مستقيم و ارزش افزوده

 

 

 آقای رجب پور

 

16 و 17 مرداد  ماه 1398

 

حسابداری مديريت

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

 

 

متعاقبا اعلام می شود

ارزيابی عملکرد کارت امتيازی  متوازن ( BSC)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

متعاقبا اعلام می شود

استانداردهای مصوب حسابداری بخش عمومی

 

 

آقای دکتر قديريان

 

متعاقبا اعلام می شود

 

جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی

 حسابداری عملياتی جاری

حسابداری عملياتی سرمايه ای

 

از مدرسان برجسته وزارت امور اقتصادی و دارايی

 

متعاقبا اعلام می شود

 آشنايی با قانون بودجه سال 98  کل کشور

آقای دکتر محبوب

 

14 مرداد 1398

 

 کارگاه مهارتی تربیت حسابدار مدیریت خبره بین المللی(CMA)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

از 13 تیر ماه 1398 به مدت 6 جلسه 

  آشنایی با رهنمودهای 9+40گانهFATFدر مبارزه با پولشویی و تامین مالی     تروریسم آقای دکترنیاسری

متعاقبا اعلام می شود

 

  قانون چک

 

آقای دکتربهرام بهرامی 

متعاقبا اعلام می شود