فراخوان دوره های آموزشی  اقتصادی -مالی و بودجه

 

    عنوان دوره

 

مدرس دوره

 

  بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده

آقای مهندس نجار صراف

 

   پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

 

  آقای دکتر فروغی

 آشنايی با قانون بودجه کل کشور

 

آقای دکتر محبوب

 

 آشنايی باتربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ريزی عملياتی)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

 ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

 آقای دکتر صفدری

 

قانون ماليات های مستقيم و ارزش افزوده

 

 آقای رجب پور

حسابداری مدیریت 

 

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

ارزيابی عملکرد کارت امتيازی  متوازن ( BSC)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

استانداردهای مصوب حسابداری بخش عمومی

 

آقای دکتر قدیریان

جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی

آقای کلاته

از مدرسان برجسته وزارت امور اقتصادی و دارايی

 آشنايی با قانون بودجه سال 98  کل کشور

آقای دکتر محبوب

 کارگاه مهارتی تربیت حسابدار مدیریت خبره بین المللی(CMA)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

  آشنایی با رهنمودهای 9+40گانهFATFدر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

آقای دکترنیاسری

  قانون چک

 

آقای دکتربهرام بهرامی