فراخوان دوره های آموزشی  اقتصادی -مالی و بودجه

             عنوان دوره

مدرس دوره

تاريخ اجرا

   وضعيت دوره

 

 بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده

          

آقای مهندس نجار صراف

 

متعاقبا

اعلام می شود

 

در حال ثبت نام

 

  پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

  آقای دکتر صفدری

 متعاقبا

اعلام می شود

 

در حال ثبت نام

 

 آشنايی با قانون بودجه کل کشور

آقای دکتر محبوب

 متعاقبا

اعلام می شود

  در حال ثبت نام

 

آشنايی باتربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ريزی عملياتی)

 

 

آقای مهندس نجار صراف

 

 

 

 

 متعاقبا

اعلام می شود

 

در حال ثبت نام

 ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها  آقای دکتر صفدری

   متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

قانون ماليات های مستقيم و ارزش افزوده  آقای رجب پور

10 و 11 بهمن ماه 1397

 در حال ثبت نام

 

حسابداری مديريت

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

متعاقبا اعلام

می شود

 

 در حال ثبت نام

 

ارزيابی عملکرد کارت امتيازی  متوازن ( BSC)

آقای مهندس نجار صراف

(عضو شورای راهبری بودجه ريزی مبتنی

 بر عملکرد و رييس کارگروه هزينه يابی سازمان برنامه و بودجه کشور)

  متعاقبا اعلام

می شود

  

     در حال ثبت نام

استانداردهای مصوب حسابداری بخش عمومی

آقای دکتر قديريان

 

متعاقبا اعلام

می شود

     در حال ثبت نام

جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی

 حسابداری عملياتی جاری

حسابداری عملياتی سرمايه ای
از مدرسان برجسته وزارت امور اقتصادی و دارايی

 

10 و 11  دی ماه 1397

     در حال ثبت نام