فراخوان  دوره های آموزشی حقوقی    

 

 

                  عنوان دوره

 

مدرس  دوره

 آشنايی با مراجع شبه قضايی

 

     آقای دکتر سبزواری نژاد

 قانون کار و تأمين اجتماعی 

 

      آقای دکتر سالم

 جامع مديريت حقوقی قراردادها و پيمان ها (حقوق پيمان)

 

  آقای مهندس حسين زاده

          نظام رسيدگی به تخلفات اداری

 آقای دکترسبزواری نژاد

 

   حل اختلاف دستگاه های اجرايی

آقای دکتر صادقی   

 

  آشنايی با ديوان عدالت اداری  و آيين دادرسی

آقای دکترنجابت خواه

 

   حقوق شهروندی در نظام اداری

آقای دکتر گرجی

 

 ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

آقای دکتر صفدری

 

 برگزاری مناقصات

آقای دکتر همايونی

 

  آيين نگارش حقوقی (لايحه نويسی)

آقای دکتر اجتهادی

 

 آيين دادرسی مدنی

آقای دکتر بهرام بهرامی

 

علم قانون گذاری و تفسير حقوقی(وضع و تفسير قوانين)

آقای دکتر بهرامی

 

  حقوق قراردادها

     آقای مهندس حسينزاده

 

 بررسی و تحليل دعاوی مربوط به اسناد ثبتی و دعاوی ملکی

آقای دکتر بهرامی

 

بررسی و تحليل دعاوی مربوط به اسناد تجاری و ورشکستگی

آقای دکتر بهرامی

 

  قانون مديريت خدمات کشوری

آقای دکتر نجفی خواه

 

پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

آقای دکتر فروغی

 

تفسيرقوانين و قراردادها با نکات کليدی و نگارش در تنظيم قراردادها

آقای دکتربهرامی

 

  حقوق اراضی و املاک

آقای دکتر منصور

 

مسئولیت کیفری کارکنان 

آقای دکتر سبزواری نژاد