فراخوان برگزاری دوره های آموزشی حقوقی    

 

                  عنوان دوره

مدرس دوره

تاريخ اجرا

 

 آشنايی با مراجع شبه قضايی

 

     آقای دکتر سبزواری نژاد

متعاقبا اعلام می شود

 

 قانون کار و تأمين اجتماعی 

 

      آقای دکتر سالم

3 مرداد ماه 1398

 جامع مديريت حقوقی قراردادها و پيمان ها (حقوق پيمان)

 

  آقای مهندس حسين زاده

متعاقبا اعلام می شود

              نظام رسيدگی به تخلفات اداری

 آقای دکترسبزواری نژاد

متعاقبا اعلام می شود

 

   حل اختلاف دستگاه های اجرايی

 

آقای دکتر صادقی   

متعاقبا اعلام می شود
  آشنايی با ديوان عدالت اداری  و آيين دادرسی

آقای دکترنجابت خواه

متعاقبا اعلام می شود

   حقوق شهروندی در نظام اداری

آقای دکتر گرجی

متعاقبا اعلام می شود
 ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

آقای دکتر صفدری

متعاقبا اعلام می شود
 برگزاری مناقصات

آقای دکتر همايونی

متعاقبا اعلام می شود

  آيين نگارش حقوقی (لايحه نويسی)

آقای دکتر اجتهادی

متعاقبا اعلام می شود

 آيين دادرسی مدنی

آقای دکتر بهرام بهرامی

متعاقبا اعلام می شود

علم قانون گذاری و تفسير حقوقی(وضع و تفسير قوانين)

آقای دکتر بهرامی

متعاقبا اعلام می شود
  حقوق قراردادها

     آقای مهندس حسينزاده

متعاقبا اعلام می شود

 بررسی و تحليل دعاوی مربوط به اسناد ثبتی و دعاوی ملکی

آقای دکتر بهرامی

متعاقبا اعلام می شود
بررسی و تحليل دعاوی مربوط به اسناد تجاری و ورشکستگی

آقای دکتر بهرامی

متعاقبا اعلام می شود

  قانون مديريت خدمات کشوری

آقای دکتر نجفی خواه

متعاقبا اعلام می شود

پيشگيری از پولشويی و راه های مبارزه با آن

 

آقای دکتر فروغی

متعاقبا اعلام می شود

تفسيرقوانين و قراردادها با نکات کليدی و نگارش در تنظيم قراردادها آقای دکتربهرامی

متعاقبا اعلام می شود