فراخوان برگزاری دوره های آموزشی حقوقی 

 

                  عنوان دوره

مدرس دوره

تاريخ اجرا

   وضعيت دوره

 آشنايی با مراجع شبه قضايی

     آقای دکتر سبزواری نژاد

متعاقبا اعلام

می شود

در حال ثبت نام

 قانون کار و تأمين اجتماعی 

      آقای دکتر سالم

متعاقبا اعلام

می شود

    در حال ثبت نام

 جامع مديريت حقوقی قراردادها و پيمان ها (حقوق پيمان)

     آقای مهندس حسين زاده

متعاقبا اعلام

می شود

    در حال ثبت نام

              نظام رسيدگی به تخلفات اداری

 

         آقای دکتر سبزواری نژاد

5 آبان 1397

   در حال ثبت نام

   حل اختلاف دستگاه های اجرايی

 

آقای دکتر صادقی   

متعاقبا اعلام

 می شود

 در حال ثبت نام
  آشنايی با ديوان عدالت اداری  و آيين دادرسی

آقای دکترنجابت خواه

متعاقبا اعلام

 می شود

  در حال ثبت نام

   حقوق شهروندی در نظام اداری

آقای دکتر گرجی

متعاقبا اعلام

 می شود

 در حال ثبت نام

 ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

آقای دکتر صفدری

متعاقبا اعلام

می شود

 در حال ثبت نام

 برگزاری مناقصات

آقای دکتر همايونی

متعاقبا اعلام

می شود

 در حال ثبت نام

  آيين نگارش حقوقی (لايحه نويسی)

آقای دکتر اجتهادی

متعاقبا اعلام

می شود

در حال ثبت نام

 آيين دادرسی مدنی

آقای دکتر اجتهادی

  متعاقبا اعلام

می شود

در حال ثبت نام
علم قانون گذاری و تفسير حقوقی(وضع و تفسير قوانين)

آقای دکتر بهرامی

متعاقبا اعلام

می شود

     در حال ثبت نام

  حقوق قراردادها

     آقای مهندس حسين زاده

متعاقبا اعلام

می شود

  در حال ثبت نام

 بررسی و تحليل دعاوی مربوط به اسناد ثبتی و دعاوی ملکی

آقای دکتر بهرامی

متعاقبا اعلام

می شود

 در حال ثبت نام
بررسی و تحليل دعاوی مربوط به اسناد تجاری و ورشکستگی

آقای دکتر بهرامی

متعاقبا اعلام

می شود

 در حال ثبت نام

  قانون مديريت خدمات کشوری

آقای دکتر نجفی خواه

متعاقبا اعلام

می شود

 در حال ثبت نام