فراخوان  دوره های  آموزشی  نظام فنی -اجرايی کشور                

     

 

 عنوان دوره

 

مدرس دوره

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه  نظارت کارگاهی بر اساس آخرين تغييرات سال 1397 

 

 

 انعقاد پيمان اجراهای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع  (بخشنامه 129918\96مورخ4\5\1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )   

    آقای دکتر قانع فر

مديريت (بهداشت - ايمني - محيط زيست)HSE درطرحهاي عمراني

  آقاي مهندس رياحي

 

بيمه ها در قراردادهای پيمانکاری

آقای مهندس امیری

 

  جامع مديريت حقوقی قراردادها و پيمان ها (حقوق پيمان)

آ قای مهندس حسين زاده

 

شرح و تفسیر حقوقی و قراردادی شرايط عمومی پيمان نشریه 4311

آقای دکتر امیری

 

   شرايط عمومی پيمان، طرح و ساخت EPC

آ قای مهندس ايکانی

 

 برگزاری مناقصات 

آ قای مهندس همايونی

 

مبانی مديريت ادعا/دعوی در قراردادهای پيمانکاری(claim)

آ قای مهندس حسين زاده

 

 آیین  نامه  طبقه بندی  و  تشخیص صلاحیت  پیمانکاران  موضوع تصویب نامه 48013/ ت23251ه   مورخ  1381/12/11 

                        از اساتید برجسته سازمان برنامه و بودجه                                                     

علل و راهکارهای حل و فصل اختلاف از مناقصه تا پيمان

 

آ قای مهندس همايونی

 دستورالعمل آيين نامه خريد خدمات مشاور

آ قای مهندس مرادخانی

 

  مديريت پروژه و نرم افزار MS Project

 آ قای دکتر شهرام قبادی

 

 مناقصات موفق و قانونی

آ قای مهندس حلاج نيشابوری

 

حقوق قراردادهاو پیمان ها

آ قای مهندس حسين زاده

 

دوره HSE  در طرح های عمرانی

آ قای مهندس رياحی

 

دستورالعمل های  جبران  آثار نرخ  ارز و ما به التفاوت سوخت

آقای مهندس نژادی

دبیر شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

مبانی  محاسبه تعديل آحاد بها و ما به التفاوت نرخ مصالح

از اساتيد برجسته سازمان برنامه و بودجه

بکارگیری دستورالعمل حق الزحمه خدمات  نظارت مشاوران

آ قای مهندس ریاحی

 

 حقوق پیمان

 آ قای مهندس حسين زاده

 

  آیین  نامه  طبقه بندی  و  تشخیص صلاحیت  مشاوران  و نحوه تکمیل پرونده در سامانه ساجات

از اساتید برجسته سازمان برنامه و بودجه

 

حل و فصل اختلافات  پيمانکاری

آقای دکتر رضوانیان