فراخوان

 برگزاری دوره های  آموزشی جديد  

       نظام فنی - اجرايی کشور 

     

 

عنوان دوره

 

مدرس دوره

   تاريخ اجرا

وضعيت دوره

  دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه  نظارت کارگاهی بر اساس آخرين تغييرات سال 1397 

 

 

 متعاقبا

اعلام می شود

 

 در حال ثبت نام

 

 انعقاد پيمان اجراهای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

بخشنامه 129918\96مورخ4\5\1396 سازمان برنامه و بودجه کشور

 

    آقای دکتر قانع فر

 

متعاقبا

اعلام می شود

 در حال ثبت نام

مديريت (بهداشت - ايمني - محيط زيست)HSE درطرحهاي عمراني

  آقاي مهندس رياحي

 متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

 

بيمه ها در قراردادهای پيمانکاری

 

 

آ قای مهندس اميری

 متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

  جامع مديريت حقوقی قراردادها و پيمان ها (حقوق پيمان)

آ قای مهندس حسين زاده

 متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

 

  شرايط عمومی پيمان

 

آ قای دکتر قانع فر

 

 متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

   شرايط عمومی پيمان، طرح و ساخت EPC

 

آ قای مهندس ايکانی

3 بهمن  ماه 1397

در حال ثبت نام

 برگزاری مناقصات

 

آ قای مهندس همايونی

 متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

مبانی مديريت ادعا/دعوی در قراردادهای پيمانکاری(claim)

آ قای مهندس حسين زاده

 

 متعاقبا

اعلام می شود

 

در حال ثبت نام

 

آشنايی با آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران و نحوه تکميل پرونده پيمانکاری در سامانه ساجات

   

 متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

 علل و راهکارهای حل و فصل اختلاف از مناقصه تا پيمان

 

آ قای مهندس همايونی

  متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

 دستورالعمل آيين نامه خريد خدمات مشاور

آ قای مهندس مرادخانی

  متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

 

 مديريت پروژه و نرم افزار MS Project

 

آ قای دکتر شهرام قبادی

متعاقبا

اعلام می شود

 

در حال ثبت نام

 مناقصات موفق و قانونی

آ قای مهندس حلاج نيشابوری

متعاقبا اعلام

می شود

در حال ثبت نام

حقوق قراردادها

آ قای مهندس حسين زاده

  متعاقبا اعلام

می شود

در حال ثبت نام

کارگاه آموزشی تدوين HSE PLAN و نظارت بر آن

آ قای مهندس رياحی

  متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

دستورالعمل نحوه جبران  آثار ناشی از افزايش قيمت ارزدر پيمانهای

ريالی فاقد تعديل

آ قای دکتر آدابی

 متعاقبا

اعلام می شود

در حال ثبت نام

مبانی  محاسبه تعديل آحاد بها و ما به التفاوت نرخ مصالح

 

اساتيد برجسته سازمان برنامه

4 بهمن  ماه 1397

در حال ثبت نام