فراخوان برگزاری دوره های  آموزشی جديد  

       نظام فنی - اجرايی کشور 

     

 

 عنوان دوره

 

مدرس دوره

   تاريخ اجرا

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه  نظارت کارگاهی بر اساس آخرين تغييرات سال 1397 

 

 

 

 متعاقبا اعلام می شود

 انعقاد پيمان اجراهای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع  

بخشنامه 129918\96مورخ4\5\1396 سازمان برنامه و بودجه کشور                                     

    آقای دکتر قانع فر

 متعاقبا اعلام می شود

مديريت (بهداشت - ايمني - محيط زيست)HSE درطرحهاي عمراني

  آقاي مهندس رياحي

 متعاقبا اعلام می شود

بيمه ها در قراردادهای پيمانکاری

 

 

 آ قای مهندس اميری

 متعاقبا اعلام می شود

  جامع مديريت حقوقی قراردادها و پيمان ها (حقوق پيمان)

آ قای مهندس حسين زاده

 متعاقبا اعلام می شود

  شرايط عمومی پيمان

 

از اساتید برجسته سازمان برنامه و بودجه

متعاقبا اعلام می شود

   شرايط عمومی پيمان، طرح و ساخت EPC

 

آ قای مهندس ايکانی

  متعاقبا اعلام می شود

 برگزاری مناقصات

 

آ قای مهندس همايونی

 متعاقبا اعلام می شود

مبانی مديريت ادعا/دعوی در قراردادهای پيمانکاری(claim)

آ قای مهندس حسين زاده

 متعاقبا اعلام می شود

 آیین  نامه  طبقه بندی  و  تشخیص صلاحیت  پیمانکاران  موضوع تصویب نامه 48013/ ت23251ه   مورخ  1381/12/11 

     از اساتید برجسته سازمان برنامه و بودجه                               

3 مرداد ماه 1398

علل و راهکارهای حل و فصل اختلاف از مناقصه تا پيمان

 

آ قای مهندس همايونی

  متعاقبا اعلام می شود

 دستورالعمل آيين نامه خريد خدمات مشاور

آ قای مهندس مرادخانی

  متعاقبا اعلام می شود

  مديريت پروژه و نرم افزار MS Project

 آ قای دکتر شهرام قبادی

متعاقبا اعلام می شود

 مناقصات موفق و قانونی

آ قای مهندس حلاج نيشابوری

متعاقبا اعلاممی شود

حقوق قراردادهاو پیمان ها

آ قای مهندس حسين زاده

  متعاقبا اعلام می شود

دوره HSE  در طرح های عمرانی

آ قای مهندس رياحی

متعاقیا اعلام می شود

دستورالعمل نحوه جبران  آثار ناشی از افزايش قيمت ارزدر پيمانهای ريالی فاقد تعديل 

از اساتید برجسته سازمان برنامه و بودجه

متعاقبا اعلام می شود

مبانی  محاسبه تعديل آحاد بها و ما به التفاوت نرخ مصالح

 

از اساتيد برجسته سازمان برنامه و بودجه

  متعاقبا اعلام می شود

بکارگیری دستورالعمل حق الزحمه خدمات  نظارت مشاوران

 

آ قای مهندس ریاحی

 

 حقوق پیمان  آ قای مهندس حسين زاده متعاقبا اعلام می شود

  آیین  نامه  طبقه بندی  و  تشخیص صلاحیت  مشاوران  و نحوه تکمیل پرونده در سامانه ساجات

 

از اساتید برجسته سازمان برنامه و بودجه 10 مرداد 1398