عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

فرم

ثبت نام

حقوق قراردادها و پيمان ها

16

آقای مهندس حسين زاده

24و 25 دیماه 1397

 

8:30 -17:30

 

8.000.000

 

فرم