عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

ثبت نام دوره

 دانستنيهای بيمه در قراردادهای ساخت(کارفرما -پیمانکار)

     4

آقای دکتر امیری      

17 دی ماه 1398   

8:30-12:30

1.200.000

ثبت نام

 

 

 

 لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت

 و برنامه ریزی واریز گردد.  در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

         شماره تماس برای ثبت نام :  26116971-021

 

 

مراحل ثبت نام