عنوان دوره

مدت دوره

مدرس تاريخ اجرا

ساعت اجرا

 

هزينه ثبت نام(ريال)

 

ثبت نام  دوره 

 داوری تجاری  بین المللی

 8

آقای دکتر رضوانیان

14 آذر ماه  1398

16:30- 8:30

4.800.000

ثبت نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفا"شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.

در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 

 

         شماره تماس برای ثبت نام :  26116971-021

 

مراحل ثبت نام