عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

دوره HSE در طرح های عمرانی 

8

آقای مهندس رياحی

6 تیر ماه 1398

8:30 -17

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مراحل ثبت نام