عنوان دوره

تعداد ساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

ارزيابی عملکرد کارت امتيازی متوازن

 (BSC)

 

 8

آقای مهندس نجار صراف

2 اسفند  ماه 1397

8:30 -17:30

4.000.000