عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

آيين دادرسی مدنی

24

آقای دکتربهرام بهرامی

 28،27 و29  بهمن ماه 1397

8:30 -17:30

9.000.000