عنوان دوره

مدرس

مدت دوره 

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

تربیت کارشناس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده

آقای مهندس نجار صراف

40

30 مهر ،9،8،2،1 آبان 1398

16:30- 8:30

19.8000.000