عنوان دوره

 

مدرس

مدت دوره به ساعت

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

 

قیمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد 

 

آقای مهندس نجار صراف

12

28 شهریور ماه 1398

18- 8 

3.500.000

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 

مراحل ثبت نام