عنوان دوره

مدرس

مدت دوره به ساعت

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

 

قیمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد 

 

آقای مهندس نجار صراف

8

23 تیر ماه 1398

 

17- 8:30 

 

4.000.000

                           

 

 

مراحل ثبت نام