عنوان دوره

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

حقوق پيمان

 آقای مهندس حسين زاده

18 و 19 تیر ماه 1398

17- 8:30

8.000.000

 

 

 

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

  

مراحل ثبت نام