عنوان دوره

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

جامع مدیریت حقوقی قراردادها و پیمان ها(حقوق پيمان)

 آقای مهندس حسين زاده

16 و 17 آذر ماه 1398

16:30- 8:30

7.200.000

 

 

 

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

  

مراحل ثبت نام