عنوان دوره

مدرس

تاريخ اجرا

 ساعت اجرا

 هزينه ثبت نام(ريال)

  آیین  نامه  طبقه بندی  و  تشخیص صلاحیت  پیمانکاران  موضوع تصویب نامه 48013/ ت23251ه   مورخ  1381/12/11

 

از اساتید برجسته سازمان برنامه و بودجه

3 مرداد ماه 1398

13- 8:30

3.000.000

 

 

 

 

 

 

بخشنامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 در خصوص اصلاح ماده 25

 

 

        

مراحل ثبت نام