عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

کارگاه مهارتي تربيت حسابدار مديريت خبره  بين المللی(CMA)

      48              

آقای عليرضا صراف
 (نماينده و مدرس تاييد صلاحيت  موسسه حسابداران مديريت استراليا )

از 13 تیر ماه   1398به مدت 6 جلسه 


17:30 - 8:30

32.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل ثبت نام