گروه مدل اقتصاد سنجی کلان

به مدیریت: دکتر حسن درگاهی
گروه انحصار و رقابت

به مدیریت: دکتر فرشاد فاطمی
گروه فقر و نابرابری

به مدیریت: دکتر داود سوری
گروه بازار انرژی

به مدیریت: دکتر محمدحسین رحمتی
گروه بودجه و سیاست مالی

به مدیریت: محمد کردبچه
گروه سیاست پولی، اعتباری و ارزی

به مدیریت: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
گروه نظام حقوقی

به مدیریت: دکتر محسن نجفی خواه
گروه سیاست های تجاری

به مدیریت: دکتر کوثر یوسفی
گروه سیاست مالیاتی

به مدیریت: دکتر محمد وصال
گروه بازار کار

به مدیریت: مهران بهنیا
گروه برونگرایی، آزادسازی

به مدیریت: علیرضا ساعدی
گروه بخش های اقتصادی

به مدیریت: حمید آذرمند
گروه اقتصاد غیر رسمی در ایران


به مدیریت: دکتر عباس خندان
گروه بازارهای مالی


به مدیریت: دکتر امینه محمود زاده به نمایندگی پژوهشکده پولی و بانکی
گروه صندوق توسعه ملی


به مدیریت: دکتر مهدی راستاد
گروه اقتصاد سیاسی ایران


به مدیریت: رضا بخشی آنی