طرح های پژوهشی در دست انجام

 (آغاز شده در سال های 94 - 1393

 ردیف  عنوان  مجری  تاریخ شروع
 کلیات طرح
1
بررسی عوامل موثر و راهکارهای خروج از رکود تورمی سیدعلی مدنی زاده 1393