طرح های پژوهشی پایان یافته

(سال 93)
 

 ردیف  نام پروژه مجری طرح
 تاریخ پایان
 شناسنامه طرح
 خلاصه مدیریتی  گزارش طرح
 سفارش دهنده
1 گفتارهایی در مبانی، مفاهیم و روش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
علی سعیدی
1393
       مؤسسه
2
بررسی و تحقیق پیرامون موافقت نامه های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و ...
سید باقر سخایی
1393
      مؤسسه
3
تدوین بسته اجرایی صنعت نفت و گاز برای دوره پنجم توسعه کشور
اکبر ترکان  1393   
 
  مؤسسه
4
مفهوم شناسی و گونه شناسی عدالت اقتصادی (از دیدگاه قرآن کریم) و تبیین ...
سید محمدرضا سید نورانی
1393        مؤسسه
5
مدل مفهومی الگوی توسعه اسلامی- ایرانی
مرتضی نبوی
1393
 

  مؤسسه
 6
طراحي نظام جامع اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي عمومي بهره‌وري ...
عليرضا اميني
1393
      مؤسسه
7 تدوین برنامه عملیاتی توسعه بخش گردشگری کشور
حمید ضرغام بروجنی
 1393       مؤسسه
8 اقتصاد ایران و برنامه پنجم توسعه؛ اهداف، واقعیتها و محدودیتها
اسفندیار جهانگرد 1393       موسسه