طرح های پژوهشی در دست انجام

(آغاز شده در سال های 92 - 1391

 ردیف  عنوان  مجری  تاریخ شروع
 کلیات طرح
1
ارزيابي اثرات درونزاي هدفمند سازي يارانه ها بر توزيع درآمدها علي مزيکي 91/12/16
 2 اندازه گيري تغييرات رفاهي ناشي از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در ايران سياوش محمدپور 91/10/20
 3 بررسي پيامدهاي هدفمندي يارانه‌ها بر تقاضاي نهاده‌هاي توليد در صنايع ايران سعيد موسوي‌مدني 91/8/8
4
تهيه بسته اجرائي تغيير فضاي كسب و كار در بخش برق محمدصادق قاضي‌زاده 91/3/10