طرح های پژوهشی پایان یافته

(سال های 86 - 1384)
   
 ردیف  نام پروژه  مجری طرح
 تاریخ پایان
 شناسنامه طرح
 خلاصه مدیریتی  گزارش طرح
سفارش دهنده
 1  بررسی و ارزيابی رفتار انتقال قيمت در بازار مواد غذايی ايران، بازار گوشت مرغ، گوشت گاو، شير و تخم‌مرغ  سيدصفدر حسينی  1386        مؤسسه
2
 تدوين برنامه راهبردی(استراتژيک) مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزی  عباس منوريان  1386        مؤسسه
3
 اقتصاد دانايی محور، تعاريف و مفاهيم، اندازه‌گيری، الزامات و تمهيدات برای ايران  حسين
عباسي نژاد
 1386        مؤسسه
4
 کار شايسته در بازار کار ايران: چالشها و فرصت‌ها  صادق بختياري  1386        مؤسسه
 5  اشتغال غيررسمی و ضعف ساختاری بخش‌های صنعتی ايران در پيوستن به اقتصاد جهانی: ارائه يک رتبه بندی  محسن رناني 1386         مؤسسه
6
 نيازسنجی آموزشی مديران عالی در بخش دولتی‌ايران  فرج‌اله رهنورد 1386         مؤسسه
7
 بررسی ساختار هزينه کارآيی در نظام بانکی ايران  ناصر خياباني 1386         مؤسسه
8
 اثرسنجی دورکاری به عنوان يک راهبرد کاهش تقاضای سفر در سطح شهر تهران اميررضا ممدوحي   1386       مؤسسه 
9
 سير تطور برنامه‌ريزي در جهان و تحول در نظريه برنامه‌ريزي حسين‌پرويز اجلالي   1386       سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي 
10
 چگونگي‌استفاده از قابليت‌و‌توان كلان شهرها در جهت تقويت نقش فراملي و ارتقاء‌جايگاه بين‌المللي كشور ناصر عظيمي  1386         سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي
11
 تحليل ژئوپوليتيک و ژئواکونوميک و نقش ايران در منطقه  عزت‌اله عزتي  1386       سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي 
12
 ارائه چارچوب و مبانی آينده‌نگری در ايران حمیدرضا برادران شركاء   1386       مؤسسه 
13
 الگوی اقتصاد کلان سنجی ايران: شناخت ساختار-تخمين-شبيه سازی مدل و پيش بينی های فصلی کريم امامی   1385        مؤسسه
14
  اثرات اصلاحات اقتصادي در صندوق‌های بازنشستگی و تأثير آن بر مؤلفه های اقتصاد کلان در ايران غنی مجيدی   1385        مؤسسه  
15
  مطالعه توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي بيژن باصري 
        سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
 16  بررسی تحولات جمعيتی در طی سه دهه گذشته و پيش‌بينی تأثير ساختار سنی ... امير هوشنگ مهريار  1385        مؤسسه  
17
 نقش قوانين و مقررات در بازار سيد علی هاشمی   1385       سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 
18
 شناسايی ظرفيت‌های اشتغال‌زايی در زير بخش‌های خدمات  صالح قويدل  1385       سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 
19
 بررسي ساختار بازار كار در كشور با توجه به موانع اشتغال و پيشنهاد راهكارهای اجرايی نعمت فليحي   1385       سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي 
20
 رويکردهای فکری فرهنگی ايران بعد از انقلاب اسلامی مقصود فراستخواه   1385
     مؤسسه
21
 تدوين شناسنامه احکام قانون بودجه   جعفر عبادی  1385       مؤسسه 
22
 بررسي نگرشي مديران و كاركنان نسبت به عوامل بازدارنده و بهبود سازماني در سازمانهاي دولتي ايران  خليل توحيدي  1384       مؤسسه  
23
 بررسی ساختار اشتغال بخش صنعت رحمان خاكبان 1384 


  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
24
شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد در كشورهاي توسعه‌يافته و درس‌هايي براي اقتصاد ايران علاءالدين ازوجي
1384  
   سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

      1384