طرح های پژوهشی پایان یافته

(سال های 89 - 1387)
   
 ردیف  نام پروژه مجری طرح
 تاریخ پایان
 شناسنامه طرح
 خلاصه مدیریتی  گزارش طرح
 سفارش دهنده
 1  شناخت عوامل تأثير گذار در مصرف سوخت حمل و نقل درون‌شهري و راهكارهاي لازم  سید احمدرضا جلالی‌نائينی  1389       شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت
2
 تهيه و تدوين مباني نظري برنامه پنجم توسعه   مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق  1389        مؤسسه
3
 شناخت مؤلفه‌های دانش و دانايی و ارائه مدل مناسب برای کاربرد مديريت دانايی در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی  محمد زاهدي  1389        مؤسسه
4
 تهيه مانيفست جمهوري اسلامي مهدي رجايي‌نيا   1388       مؤسسه 
5  بررسی روند گذشته وضع موجود و آینده نگری جمعیت و نیروی کار در ایران در ...
 امیرهوشنگ مهریار
 1388        مؤسسه
6
محورها و مضامین برنامه پنجم سازندگی (تبیین الگوی توسعه اسلامی – ایرانی) محور اول توسعه بر اساس نگرش اسلام  سيدمحمد حسين دعايي 1387  
  مؤسسه
7
  محورها و مضامین برنامه پنجم سازندگی (محور امور سیاسی برنامه)  محسن مهاجرنيا  1387  
 
  مؤسسه
8
 محورها و مضامین برنامه پنجم سازندگی (محور امور فرهنگی) جواد ابوالقاسمي
 1387       مؤسسه 
9
 محورها و مضامین برنامه پنجم سازندگی (بررسی راهبرد مناسب توسعه اقتصادی عادلانه ...)  ناصر جهانیان (حكمت‌نيا)  1387    
  مؤسسه
10
 محورها و مضامین برنامه پنجم سازندگی (محور توسعه اقتصادی)  سيد حسين ميرمعزي  1387  
 
   مؤسسه