طرح های پژوهشی پایان یافته

(سال های 92 - 1390)
 

 ردیف  نام پروژه مجری طرح
 تاریخ پایان
 شناسنامه طرح
 خلاصه مدیریتی  گزارش طرح
 سفارش دهنده
1
بررسي و مفهوم‌سازي شبكه ملي پژوهش برنامه‌ريزي و توسعه كشور مهدي مرتضوي 1392       مؤسسه
2
 بررسي اثرات خمس و زكات بر رفع فقر و طراحي سازوكار پياده‌سازي خمس و زكات در نظام مالياتي … احمد شعباني
 1392  
 
  مؤسسه 
3
 بررسي انتقادي جهاني شدن معاصر و پيامدهاي كلي آن براي برنامه‌ريزي توسعه در ايران   مسعود محمدي‌الموتي 1390       مؤسسه  
4  مجموعه مقالات سلسله نشست های طراحی نقشه راه در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
محمدهادی زاهدی وفا
1390


 
    مؤسسه