کارگاه مهارتي تربيت حسابدار مديريت خبره(CMA)  بين المللی

 

عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

فرم

ثبت نام

کارگاه مهارتي تربيت حسابدار مديريت خبره(CMA)  بين المللی

      48              

آقای عليرضا صراف
 (نماينده و مدرس تاييد صلاحيت  موسسه حسابداران مديريت استراليا )

30 دی 1397

به مدت 6 جلسه

17:30 - 8:30

28.500.000

فرم