عنوان دوره

تعداد ساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

 آشنايی با قانون بودجه سال 98 کل کشور

 8

آقای دکتر  محبوب

 

8:30 -17:30

3.500.000

 

 

 

 

 

 

بخشنامه قانون بودجه سال 1398

 

 

مراحل ثبت نام