عنوان دوره

مدرس

 تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

آشنايی با قانون بودجه 98 کل کشور

آقای دکتر محبوب

 

17:30- 8:30

3.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشنامه قانون بودجه سال 1398

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 

 

مراحل ثبت نام