دوره های آموزش مجازی

 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی      

               

 حوزه آموزشی

عنوان دوره

معرفی دوره

ساعت آموزش

تاريخ و ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(به ريال)

 ورود به سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريتی

ابزارهای بهبود کيفيت، شش سيگما مديريت


معرفی

25

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

ورود

ارتباطات سازمانی


معرفی

12

 

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 

1.150.000

ورود

ارزشیابی عملکرد کارکنان


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

ورود

اصول و فنون مذاکره


معرفی

16

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

ورود

تجزیه و تحلیل مشاغل


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

اصول برنامه ریزی


معرفی

30

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.500.000

ورود

ایمنی، بهداشت و محیط

زیست، سطح 1 (HSE1)


معرفی

25

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

ورود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سطح 2 (HSE2)


معرفی

25

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

ورود

آراستگی محیط کارs 5

معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

اصول و مبانی مديريت


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

کار گروهی (تيمی)


معرفی

16

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

ورود

آیین نگارش و مکاتبات اداری


معرفی

16

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

ورود

برنامه ریزی استراتژیک


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر وظایف)


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

برنامه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر فرآیندها) (حین انتصاب پایه و میانی)


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

برنامه‌ریزی نیروی انسانی


معرفی

24

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.000.000

ورود

بهبود کیفیت زندگی کاری


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

بهره‌وری و تکنیک‌های اندازه‌گیری آن


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

 

بهسازی سازمانی (حین انتصاب ارشد)


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

پویایی سازمانی و فردی (بهره‌وری) (حین انتصاب میانی)


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

تفکر استراتژیک


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

تفکر سیستمی


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

توانایی یافتن مسئله و حل آن در محیط کار


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

خلاقیت و نوآوری (سازمانی) (حین انتصاب میانی)


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

خلاقیت و نوآوری (فردی) (حین انتصاب پایه)


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

رهبری تحول در سازمان‌ها (حین انتصاب ارشد)


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

رهبری سازمانی


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

ورود

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

فرآیند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی) (حین انتصاب میانی)


معرفی

9

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

900.000

ورود

فنون مذاکره


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

مبانی خط مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی) (حین انتصاب میانی)


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

محيط زيست و دولت سبز


معرفی

4

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

400.000

ورود

مدل‌های تصمیم‌گیری در مدیریت


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

مدیریت تعارض سازمانی


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

مدیریت دانش1

معرفی

16

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

ورود

 

مدیریت دانش 2

معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

ورود

مدیریت ریسک


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

ورود

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


معرفی

25

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

ورود

مدیریت سرمایه اجتماعی (حین انتصاب ارشد)


معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

ورود

مدیریت عملکرد


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

رفتار سازمانی


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

تکنيک و فنون بهبود سیستم ها و روش ها


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی


معرفی

14

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.350.000

ورود

مستندسازی تجربیات


معرفی

16

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

ورود

 

 

 

اقتصادی و مالی

اسناد و مدارک مالی


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

درک و تحلیل صورتهای مالی


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

ورود

مبانی بانکداری شرکتی مقدماتی


معرفی

 2

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

200.000

ورود

آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

آشنایی با مفاهیم مالی


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

آشنایی باقانون بودجه سال 98
معرفی 4

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

150.000

 

ورود


بانکداری بین الملل 1

معرفی

20

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

ورود

بانکداری بین الملل 1

معرفی

20

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

ورود

بانکداری داخلی 1- اسلامی


معرفی

10

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.000.000

ورود

بانکداری داخلی2

معرفی

10

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.000.000

ورود

انواع صورت‌های مالی


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

ورود

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

حسابداری دولتی


معرفی

30

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.500.000

ورود

مبانی بانکداری اختصاصی مقدماتی


معرفی

2

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

200.000

ورود

حسابداری بانکی(تهیه صورت های مالی)


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

حسابداری بانکی (تهیه صورت های مالی)


معرفی

20

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

ورود

درآمد و انواع آن


معرفی

16

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

ورود

 

 

 

 

 

 

 

 حقوقی

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (حین انتصاب ارشد)


معرفی

4

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

400.000

ورود

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

ورود

پیشگیری از پولشویی و راه های مبارزه با آن


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

8.000.000

ورود

تنظیم قراردادها


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 8.000.000

ورود

حقوق اداری


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

ورود

حقوق بانکی1

معرفی

20

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

ورود

حقوق بانکی2

معرفی

16

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

ورود

حقوق شهروندی در نظام اداری


بخشنامه

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

ورود

حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

ورود

شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمان‌ها


معرفی

18

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

 

ورود

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

8.00.000

 

ورود

منشور حقوق شهروندی


بخشنامه

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

 

ورود

اصول و قواعد تفسیر قانون


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

 

ورود

 

 ساير

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها


معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

 

ورود

 اصول بيمه

معرفی

20

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

 

ورود

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم‌انداز


معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

 

 

ورود

اقتصاد مقاومتی (1)

معرفی

12

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

 

ورود

اقتصاد مقاومتی (2)

معرفی

8

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

 

ورود

اقتصاد مقاومتی (3)

معرفی

6

مجازي پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

  

ورود