دوره های آموزش مجازی

 اداره كل آموزش‌هاي كوتاه مدت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی      

              

 

حوزه آموزشی

 

عنوان دوره

 

معرفی دوره

 

ساعت آموزش

 

تاريخ و ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(به ريال)

 

فرم ثبت نام

 

ورود به سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريتی

ابزارهای بهبود کيفيت، شش سيگما مديريت

معرفی

25

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

فرم

ورود

ارتباطات سازمانی

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

ارزشیابی عملکرد کارکنان

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

فرم

ورود

اصول و فنون مذاکره

معرفی

16

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

فرم

ورود

تجزیه و تحلیل مشاغل

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

اصول برنامه ریزی

معرفی

30

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.500.000

فرم

ورود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سطح 1 (HSE1)

معرفی

25

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

فرم

ورود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سطح 2 (HSE2)

معرفی

25

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

فرم

ورود

آراستگی محیط کار s 5

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

اصول و مبانی مديريت

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

کار گروهی (تيمی)

معرفی

16

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

فرم

ورود

آیین نگارش و مکاتبات اداری

معرفی

16

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

فرم

ورود

برنامه ریزی استراتژیک

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر وظایف)

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

برنامه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر فرآیندها) (حین انتصاب – پایه و میانی)

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

برنامه‌ریزی نیروی انسانی

معرفی

24

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.000.000

فرم

ورود

بهبود کیفیت زندگی کاری

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

بهره‌وری و تکنیک‌های اندازه‌گیری آن

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

 

بهسازی سازمانی (حین انتصاب – ارشد)

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

پویایی سازمانی و فردی (بهره‌وری) (حین انتصاب – میانی)

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

تفکر استراتژیک

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

تفکر سیستمی

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

توانایی یافتن مسئله و حل آن در محیط کار

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

خلاقیت و نوآوری (سازمانی) (حین انتصاب – میانی)

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

خلاقیت و نوآوری (فردی) (حین انتصاب – پایه)

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

رهبری تحول در سازمان‌ها (حین انتصاب – ارشد)

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

رهبری سازمانی

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

فرم

ورود

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

فرآیند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی) (حین انتصاب – میانی)

معرفی

9

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

900.000

فرم

ورود

فنون مذاکره

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

مبانی خط مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی) (حین انتصاب – میانی)

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

محيط زيست و دولت سبز

معرفی

4

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

400.000

فرم

ورود

مدل‌های تصمیم‌گیری در مدیریت

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

مدیریت تعارض سازمانی

معرفی

 18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

مدیریت دانش1

معرفی

16

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

فرم

ورود

 

مدیریت دانش2

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

مدیریت ریسک

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

800.000

فرم

ورود

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

معرفی

25

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.150.000

فرم

ورود

مدیریت سرمایه اجتماعی (حین انتصاب – ارشد)

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

مدیریت عملکرد

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

رفتار سازمانی

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

تکنيک و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی

معرفی

14

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.350.000

فرم

ورود

مستندسازی تجربیات

معرفی

16

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

فرم

ورود

 

 

 

اقتصادی و مالی

اسناد و مدارک مالی

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

درک و تحلیل صورتهای مالی

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

مبانی بانکداری شرکتی مقدماتی

معرفی

 2

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

200.000

فرم

ورود

آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

آشنایی با مفاهیم مالی

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

بانکداری بین الملل 1

معرفی

20

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

فرم

ورود

بانکداری بین الملل 1

معرفی

20

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

فرم

ورود

بانکداری داخلی 1- اسلامی

معرفی

10

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.000.000

فرم

ورود

بانکداری داخلی2

معرفی

10

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.000.000

فرم

ورود

انواع صورت‌های مالی

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

حسابداری دولتی

معرفی

30

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

2.500.000

فرم

ورود

مبانی بانکداری اختصاصی مقدماتی

معرفی

2

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

200.000

فرم

ورود

حسابداری بانکی(تهیه صورت های مالی)

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

حسابداری بانکی (تهیه صورت های مالی)

معرفی

20

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

فرم

ورود

درآمد و انواع آن

معرفی

16

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

فرم

ورود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوقی

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (حین انتصاب– ارشد)

معرفی

4

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

400.000

فرم

ورود

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

پیشگیری از پولشویی و راه های مبارزه با آن

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

تنظیم قراردادها

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

حقوق اداری

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

حقوق بانکی1

معرفی

20

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

فرم

ورود

حقوق بانکی2

معرفی

16

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.450.000

فرم

ورود

حقوق شهروندی در نظام اداری

بخشنامه

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمان‌ها

معرفی

18

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.600.000

فرم

ورود

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ها

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

منشور حقوق شهروندی

بخشنامه

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود

اصول و قواعد تفسیر قانون

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

 

 

ساير

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

 اصول بيمه

معرفی

20

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.750.000

فرم

 

ورود

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم‌انداز

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

اقتصاد مقاومتی (1)

معرفی

12

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

1.150.000

فرم

ورود

اقتصاد مقاومتی (2)

معرفی

8

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

 800.000

فرم

ورود

اقتصاد مقاومتی (3)

معرفی

6

مجازي – پس از ثبت نام قطعي داوطلب

600.000

فرم

ورود