برنامه های اجرايی دوره های آموزش حضوری در  سال 1396

               اداره کل آموزش های کوتاه مدت              

 

رديف

 

                                                                                  حوزه آموزشی                                

1

دوره های آموزشی مديريت

 

2

دوره های آموزشی حقوقی

 

3

دوره های آموزشی نظام فنی و اجرايی

4

دوره های آموزشی اقتصادی مالی و بودجه