روش برنامه ریزی روستایی

قیمت : 40,000  ریال

 

با توجه به ساختار برنامه ریزی بخشی کشور و به ویژه تبلور برنامه های کلان کشور در قالب برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ،نحوه برنامه ریزی و برخورد با جامعه روستایی در این برنامه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این راستا ، تلاش برای ارتقاء سهم و جایگاه جامعه روستایی در برنامه ها از یک سو و شیوه صحیح برخورد و برنامه ریزی برای این جامعه در قالب برنامه های کلان از دیگر سو ، باعث ایجاد بستر مناسب برای توسعه مناطق روستایی خواهد شد.بر این اساس ، جایگاه روستا و برنامه ریزی روستایی در برنامه های توسعه گذشته و نحوه برنامه ریزی برای این جامعه در قالب برنامه های توسعه پیش رو  ، با پشتوانه شناخت جامعه روستایی و دیدگاه های نظری مرتبط با آن ، شالوده اصلی این کتاب را در بر می گیرد.

مولف:پژمان رضایی

سال انتشار:1395

قیمت:40000 ریال