قانون رفع موانع تولید رقابت پإیر و ارتقاء نظام مالی کشور

قیمت : 40,000  ریال

این کتاب شامل چهار بخش کلیات ،سیاستهای اقتصاد کلان ، سیاست های بهبود فضای کسب و کار و تامین منابع مالی و فعالیت ها و تحرک های خروج از رکود می باشد.

اهم نتایج مثبتی را که می توان از مطالعه بدست آورد:

درک بهتر مفاهیم و مبانی قانون توسط مجریان و ذی نفعان و تمهید اجرای صحیح مفاد آن

ایجاد بستر مناسب برای تحقیق دانشجویان و محققان حوزه حقوقی و اقتصادی کشور

استفاده از الگوی تهیه لایحه خروج از رکود در تدوین و تنظیم سایر لوایح و قوانین مهم 

 

 

تدوین و تنقیح: سعید جلالی

سال انتشار:1395 

قیمت:40000 ریال