عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

ثبت نام دوره

بازاریابی و تولید محتوای دیجیتالی 

      15 

خانم دکتر صابریان

5 ،12و 19 آذر ماه 1398 

 13:30-17:30

2.100.000

ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت

وبرنامه ریزی واریز 'گردد.در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

         شماره تماس برای ثبت نام :  26116971-021

 

 

مراحل ثبت نام