عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

  مسئولیت کیفری کارکنان

 

4    

آقای دکتر سبزواری نژاد

 

22 مهر ماه 1398

 

 

17:30 - 13:30

 

 

 

850.000

 

 

 لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی واریز 'گردد.در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 

مراحل ثبت نام