عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

 

  حقوق اراضی و املاک

 

  12             

 

آقای دکتر منصور

 

چهار شنبه 24مهر ماه  

 

پنجشنبه 25 مهر 1398 

 

 18 - 14

 

16:30 - 8:30

 

 

 

 

 

5.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.

در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 

مراحل ثبت نام