تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی حقوق اموال عمومی و دولتی

 


 

 

 

پیرو نامه شماره 152051 مورخ 1397/11/14 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور  در خصوص " دوره آموزشی تخصصی و کاربردی حقوق اموال

عمومی و دولتی"، برگزاری این دوره  به بهار سال 1398 موکول گردید.


لذا زمان و اطلاعات کامل مربوط به برگزاری این دوره آموزشی متعاقبا از طریق وب سایت موسسه اعلام خواهد شد.