عنوان دوره

تعداد ساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

دستورالعمل های  جبران  آثار نرخ  ارز و ما به التفاوت سوخت

8

آقای مهندس نژادی

دبیر شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

17 بهمن  ماه 1398

8:30 -14:30

3.900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.

 در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

  مراحل ثبت نام