عنوان دوره

مدرس

تاريخ اجرا

 ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

 پولشويی و راه های مبارزه با آن

آقای دکتر فروغی

21 آذر  1398

16:30- 8:30

2.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.

 در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

  مراحل ثبت نام