عنوان دوره

 مدرس

تاريخ اجرا

 ساعت اجرا

 هزينه ثبت نام(ريال)

شرح و تفسیر حقوقی و قراردادی شرايط عمومی پيمان

نشریه 4311

آقای دکتر امیری 

15و 16ديماه  1398

16:30 - 8:30

7.200.000

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

 مراحل ثبت نام

  

 

 

   دانلود : بخشنامه-شرایط_عمومی_پیمان-جدید.pdf           حجم فایل 300 KB