عنوان دوره

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام(ريال)

ثبت نام

دوره آموزشي مديريت HSE (بهداشت - ايمني - محيط زيست) در طرحهاي عمراني

آقاي مهندس رياحي

دوشنبه 23 دی ماه 1398

8:30  الی 16:30

3.500.000

ثبت نام

 

 

   لطفا" شهریه دوره های آموزشی منحصرا" به شماره حساب اعلام شده به نام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واریز گردد.
در غیر این صورت این موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

مراحل ثبت نام