ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی
قیمت : 280,000 ریال
کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» - جلد دوم(چاپ دوم)
قیمت : 600,000 ریال
کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» - جلد اول (چاپ دوم)
قیمت : 500,000 ریال
اقتصاد ایران چالش ها و رویکردهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا
قیمت : 155,000 ریال
الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل سیاست های انرژی
قیمت : 190,000 ریال
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قیمت : 350,000 ریال
اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال توسعه «راهنمای عملی»
قیمت : 240,000 ریال
هنر بانکداری و تامین مالی اسلامی:ابزارها و روش های بانکداری مبتنی بر جامعه
قیمت : 380,000 ریال
مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد چهارم
قیمت : 250,000 ریال
مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد سوم
قیمت : 330,000 ریال
مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد دوم
قیمت : 330,000 ریال
مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد اول
قیمت : 70,000 ریال

2 3 4 5 صفحه بعدی >>