نام و نام خانوادگي:

مهرداد علیمرادی

مرتبه علمي:

مربی

تحصيلات:

دکتری مدیریت دولتی

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی  

مهندسي كامپيوتر- گرايش نرم افزار

1374-1369

دانشگاه صنعتي شريف

  کارشناسی ارشد 

مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

1377-1374

موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامه ريزي

  دکتری 

مدیریت دولتی

 

 

 

نام گروه:

برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی

تلفن تماس:

22802707-8

ايميل:

m.alimoradi@imps.ac.ir

دروس تدریس شده:

 1. دستيار آموزشي آقاي دكتر ممدوحي، استاد درس تخصصي روش پژوهش براي گرايش برنامه ريزي حملونقل مقطع كارشناسي ارشـد مهندسـي سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي، نيمسال يكم (پاييز) 4-1393.
 2. تدريس درس جبراني دو واحدي اقتصاد عمومي، براي دانشـجويان كارشناسـي ارشـد مـديريت، موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامه ريزي، نيمسال بهار (دوم) سال تحصيلي 3-1392. 
 3. تدريس درس جبراني دو واحدي مباني مديريت دولتي، براي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت، موسسه عالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامه ريزي، نيمسال بهار (دوم) سال تحصيلي 3-1392. 
 4. تدريس درس جبراني دو واحدي مباني سازمان و مديريت، براي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دو نيمسال پاييز (يكم) و بهار (دوم) سال تحصيلي 3-1392.
 5. تدريس درس دو واحدي پيشنياز رياضي كاربردي، براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد مديريت، موسسه عالي آموزش و پژوهش مـديريت و برنامه ريزي، نيمسال نخست (پاييز) 1-1390. 
 6. طراحي، گردآوري و تدوين كتابچه مشخصات دوره هاي آموزشي حرفه اي و تخصصي كوتاه مدت ويژه مديران و كارشناسان بخشهاي عمومي و خصوصي در حوزه حمل ونقل، دربردارنده عناوين 23 درس تخصصي (اجباري و اختياري) به همراه سرفصلهاي اصلي و فرعي، منابع و مراجـع و مدت ارائه در دسته بندي 10 گانه موضوعي، براي مديريت آمـوزشهـاي آزاد معاونـت آموزشـي موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامه ريزي و كارگروه آموزش انجمن مهندسي حمل ونقل ايران، ديماه سال 1390. 
 7. تدريس و طراحي آزمون دوره آموزشي نيمه حضوري 4 ساعتي اقتصاد حمل ونقل در دانشگاه بين المللي چابهار- واحد اورميه براي گواهي تاسـيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، خرداد ماه سال 1389. 
 8. تدريس دوره آموزشي 15 ساعتي اقتصاد حمل ونقل در مركز آموزش مديريت دولتي بـراي مـديران اتحاديـه هـاي تاكسـيراني شـهرهاي كشـور، خردادماه سال 1389. 
 9. تدريس و طراحي آزمون دوره آموزشي نيمه حضوري 6 ساعتي اقتصاد حمل ونقل در دانشگاه بين المللي چابهار- واحد تهران براي گواهي تاسـيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، فروردين و ارديبهشت ماه سال 1389. 
 10. آماده سازي مطالب، تدريس و طراحي آزمون دوره آموزشي حضوري 20 ساعتي اقتصاد و لجستيك حمل ونقل در دانشگاه بـين المللـي چابهـار- واحد تهران براي گواهي تاسيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، اسفندماه سال 1388 تا خـرداد سـال 1389.
 11. تدريس و طراحي آزمون دوره آموزشي حضوري 24 ساعتي اقتصاد حمل ونقل در دانشگاه بين المللي چابهار- واحد مشهد براي گواهي تاسـيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، اسفندماه سال 1388 تا ارديبهشتماه سال 1389. 
 12. آماده سازي مطالب و جزوه آموزشي و ارائه 16 ساعت پودمان آموزشي با عنـوان اقتصـاد حمـل ونقـل (بـراي كارشناسـان سـازمان راهـداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران)، مجري دوره: مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، آذرماه سال 1388. 
 13. آماده سازي مطالب و ارائه 12 ساعت پودمان آموزشي ويژه مديران با عنوان برنامه ريزي سيستم هاي (سامانه هاي) حمـل ونقـل (بـراي مـديران عامل اتحاديه هاي تاكسيراني شهرهاي كشور)، مجري دوره: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، آذرماه سال 1388.
 14. آماده سازي مطالب و ارائه 12 ساعت پودمان آموزشي ويژه مديران با عنوان قوانين و مقررات حمل ونقـل (بـراي مـديران عامـل اتحاديـه هـاي تاكسيراني شهرهاي كشور)، مجري دوره: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، آبان ماه سال 1388. 
 15. بازنگري، ارزيابي و تكميل سرفصلهاي آموزشي و مهارتي پودمان بهبود مديريت براي دفتر برنامه ريزي و الگوسازي معاونت آموزشي موسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي با عنوان مديريت و برنامه ريزي شهري، اول مردادماه سال 1388. 
 16. طراحي دوره آموزشي پودماني مديران با عنوان اصلاح الگوي مصرف انرژي در بخش حمل ونقل كشور براي دفتـر برنامـه ريـزي و الگوسـازي معاونت آموزشي موسسه آموزش وپژوهش مديريت دولتي، ارديبهشت ماه سال 1388. 
 17. ارزيابي و تكميل محتوايي و علمي دو عنوان پودمان آموزشي ويژه مديران براي دفتر برنامه ريـزي و الگوسـازي معاونـت آموزشـي در موسسـه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، مهر، آبان و ديماه سال 1387 ،به شرح زير: 
 • 17-1- اقتصاد مديريت 
 • 17-2- مديريت، برنامه ريزي، ارزيابي و كنترل پروژه
      19. تدريس درس دو واحدي پژوهش عملياتي در سازمان مديريت صنعتي براي دوره عالي كارشناسي ارشد مديريت حمل ونقل، اسفند سـال 1386 تا ارديبهشت سال 1387.

      20. طراحي سرفصلهاي 5 پودمان آموزشي براي دوره مديريت حمل ونقل در دفتر برنامه ريزي و الگوسازي معاونت آموزشي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، به ترتيب زير:
 • 19-1- پايانه هاي حمل ونقل عمومي (مدت ارائه پودمان= 9 ساعت)، آذرماه سال 1386 
 • 19-2- كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حمل ونقل (مدت ارائه پودمان= 9 ساعت)، آذرماه سال 1386 
 • 19-3- كاربرد سامانه هاي مكانيابي (GPS) در حمل ونقل (مدت ارائه پودمان= 9 ساعت)، آذرماه سال 1386 
 • 19-4- اقتصاد حمل ونقل (مدت ارائه پودمان= 15 ساعت)، بهمن ماه سال 1386
 • 19-5- جايگاه حمل ونقل در برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران (مدت ارائه پودمان= 12 ساعت)، بهمن سال 1386.

      21- طراحي دوره دروس اختصاصي (300 ساعتي) از مقطع كارشناسي ارشد ويژه مديران كشور با عنوان مديريت حمل ونقل (دربرگيرنده 25 عنـوان درس تخصصي حمل ونقل) براي دفتر برنامه ريزي و الگوسازي معاونت آموزشي موسسه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي، تابستان سال 1386.

      22- ارائه كارگاه آموزشي اقتصاد حمل ونقـل (بـراي تعـدادي از شـهرداران كشـور)، موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي، ارديبهشت ماه سال 1386.

      23- ارائه كارگاه آموزشي مهندسي ترافيـك (بـراي تعـدادي از شـهرداران كشـور)، موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي، ارديبهشت ماه سال 1386.

      24- ارائه كارگاه آموزشي اقتصاد حمل ونقل (براي روساي اتحاديه هاي تاكسيراني شهرهاي كشور)، موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامه ريزي، آبان ماه سال 1385.

      25- تدريس درس اقتصاد شهري براي دوره كارشناسي در گروه اقتصاد حمل ونقل، دانشكده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهـران مركز، نيمسال دوم (بهار) سال تحصيلي 83-1382.

      26- دستيار آموزشي شادروان استاد دكتر هاشم مهرآذين، درس مهندسي ترافيك پيشرفته (مقطع كارشناسي ارشد)، دو نيمسال تحصـيلي، موسسـه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه (سال تحصيلي 81-1380).

      27- دستيار آموزشي آقاي دكتر آشتياني، درس برنامه ريزي رياضي پيشرفته (مقطع كارشناسي ارشد)، 3 نيمسـال تحصـيلي متـوالي، موسسـه عـالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه (سالهاي 1375 و 1376).

      28- تدريس رياضيات و فيزيك در دبيرستان غيرانتفاعي پسرانه كوثر تهران (تابستان سال 1375).

      29- تدريس رياضيات و فيزيك در دبيرستان پسرانه كمال تهران (تابستان سال 1374).

      30- تدريس علوم كامپيوتر در آموزشگاه كامپيوتر خوارزمي تهران (سال تحصيلي 74-1373).

      31- تدريس علوم كامپيوتر در دبيرستان غيرانتفاعي پسرانه پيشرو تهران (سال تحصيلي 74-1373).

 

علايق:

 

انتشارات:

 1. اطلاعات حمل ونقل و انرژي كشور سال 1385، همكاران: سعيد ميرزايي، مهرداد عليمرادي، ناهيد پارسـافر، آرش كيالاشـكي، حسـين رضـازاده، محمدرضا خليلي خو، زهرا كاظمي زاده، هدا قوامي پور، شمسي سلماني زاده، وحيد نصيري، جليل بدراقي و اقدس بنايي، ناشر: شركت بهينـه سـازي مصرف سوخت، شمارگان: 3000، تاريخ انتشار: 1388. 
 2. آسيب شناسي اجرايي (بررسي و شناسايي مشكلات و خلأهاي اجرايي) صرفه جويي در مصرف سوخت در حمل ونقل عمومي برون شـهري، ناشـر: پژوهشكده حمل ونقل، وزارت راه و شهرسازي، در دست چاپ. 

سوابق اجرایی:

 1. عضو هيئت علمي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه 1371 تاكنون.
 2. مدير گروه اقتصاد، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه شهريور 1378-ارديبهشت 1380، و آذر 1380. 
 3. دبير علمي همايش اقتصاد ايران، مهرماه 1380، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه. 
 4. استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه مديريت و تحقيقات برنامه ريزي. 
 5. مشاور ارشد موسسه مطالعات بين المللي انرژي. 
 6. كارشناس ارشد موسسه مطالعات بين المللي انرژي. 
 7. عضو كميته تدوين سياستهاي پولي و ارزي برنامه سوم، 1377.
 8. عضو هيئت تحريريه 2006-present OPEC Energy Review
 9. عضو هيئت تحريريه مجله فصلنامه اقتصاد انرزي، 1388 تاكنون. 
 10. عضو هيئت تحريريه مجله روند اقتصادي، 1389 تاكنون. 
 11. عضو هيئت تحريريه مجله Economy & Money 1388 تاكنون. 
 12. عضو هيئت تحريريه مجله پول و اقتصاد، 1388 تاكنون. 
 13. عضو هيئت تحريريه مجله پژوهش هاي بازرگاني، 1375- 1382.
 14. عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشهاي بازرگاني، 1375- 1382. 
 15. عضو هيئت تحريريه مجله برنامه و توسعه، 1380. 
 16. عضو هيئت تحريريه مجله برنامه و بودجه، 1376-1379.
 17. عضو كميته علمي و كميته همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، بانك مركزي، 1375-1380.
 18. مدير گروه مطالعات ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي، 1371-1377.
 19. عضو هيات علمي گروه آموزشي برنامه ريزي سيستم ها وعلوم اقتصادي در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي (موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه پيشين) از 1/2/1378 تا كنون.
 20. دبير كارگروه واژه گزيني برون پذير اقتصاد در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي از سوي فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي از ديماه سال 1390 تا كنون.
 21. عضو هيات علمي گروه آموزشي مديريت در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي از اسفند ماه سال 1391 تا كنون. 
 22. معاون مدير گروه آموزشي برنامه ريزي سيستمها و علوم اقتصادي موسسه (آقاي دكتر ناصر خياباني) از ديماه سال 1390 تا كنون. 
 23. عضو هيات مديره صندوق پس انداز و وام خويشاوندي، از بهمن ماه سال 1375 تا كنون.
 24. عضو هيات موسس انجمن دانش آموختگان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، از ا مردادماه سال 1391 تا كنون. 
 25. عضو هيات مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، از دي ماه سال 1389 تا كنون.
 26. داور فصلنامه علمي- پژوهشي برنامه ريزي و بودجه، ناشر: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، از ماه مهـر تـا خـرداد سـال 1393.
 27. عضو هيات مديره شركت مهندسان مشاور رهيافت انديشه فردا (سهامي خاص) از آذر ماه سال 1390 تا بهمن ماه سال 1392.
 28. دبير كارگروه بررسي هاي امور زيرساخت و توليد، مركز خدمات مشاوره برنامه ريـزي و توسـعه، موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامه ريزي از ا مردادماه سال 1389 تا دي 1391.
 29. دبير پروژه ارزيابي و بازآرايي نظام برنامه ريزي توسعه درايران مربوط به درس مهارتهاي پژوهشي در دوره دكتري در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، از ماه خرداد تا مهر سال 1391.
 30. داور فصلنامه علمي - پژوهشي فرآيند مديريت و توسعه، ناشر: موسسه عالي آموزش و پژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي، از مـاه مهـر تـا دي 1390.
 31. عضو كارگروه آموزش انجمن مهندسي حمل ونقل ايران، از ماه اسفند سال 1389 تا مرداد 1390. 
 32. عضو شوراي مديران موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي از شهريورماه سال 1389 تا پايان اسفند 1389.
 33. داور مقاله در فصلنامه علمي- پژوهشي موسسه مطالعات بين المللي انرژي به نام مطالعات اقتصاد انرژي، ارديبهشت ماه سال 1389.
 34. رييس گروه هماهنگي گروههاي پژوهشي، دفتر هماهنگي و برنامه ريزي امور پژوهشي، معاونت پژوهشي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، از 27/3/1385 تا پايان سال 1387.
 35. دبير گروه پژوهشي برنامه ريزي و اقتصاد حمل ونقل، معاونت پژوهشي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، از 28/4/1385 تا اسفندماه سال 1386.
 36. عضو پيوسته گروه پژوهشي آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي و حمل ونقل در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي از 1384/11/2 تا اسفندماه سال 1386. 
 37. عضو هيات داوران همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404- ظرفيت ها و بايستگي ها - چالشها و فرصتها، مجمع تشخيض مصلحت نظام، تهران، بهمن ماه سال 1385.
 38. مدير اجرايي گروه مطالعات حمل ونقل، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، از 1382/7/12 تا 1384/11/2.
 39. مدير عامل و عضو هيات مديره (نايب رييس) شركت مهندسان مشاور رهيافت انديشه فردا (سهامي خاص)، سالهاي 83-1381. 
 40. عضو هيات داوران همايش سياستها و مديريت برنامه هاي رشد و توسعه در ايران، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، تهران، اسفندماه سال 1382. 
 41. نماينده و رابط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي با سازمان ملي بهـره وري ايـران در محـور بهـره وري و اقتصـاد ملـي از همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران، پاييز و زمستان سال 1381. 
 42. كارآموزي در مركز تحقيقات مخابرات ايران، تابستان سال 1373.

 

پروژه های پژوهشی:                  

 • مجري طرح تحقيقاتي، شناخت عوامل مؤثر در مصرف سوخت حملونقل درون شهري و راهكارهاي لازم ارديبهشت 1389.
 • مجري طرح تحقيقاتي، جايگاه نفت در اقتصاد كلان، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، خرداد 1388-89 .
 • مجري طرح تحقيقاتي توسعه پايدار، 1380 ،شامل گزارشهاي تحقيقاتي به شرح ذيل: 

              1-1 تعاريف، شاخصهاي توسعه پايدار، ناپايداري اقتصادي و عوامل مؤثر بر رشد پايدار، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1380. 

              1-2 بررسي وضعيت آلايندگي زيست محيطي دربنگاههاي بزرگ صنعتي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، مهر ماه 1380. 

              1-3 ساختار بازار و توسعه اقتصادي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، مهرماه 1380.

              1-4 جمعيت، سرمايه انساني، كارآيي، بهره وري و رشد پايدار، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، آذر 1380.

 • چرخه هاي تجاري (cycles Business) در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، 2000 ميلادي، Economic Resaerch Forum, Cairo
 • نرخ ارز و اهداف كلان در برنامه سوم، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، آذر1379.
 • سياست پولي، نقدينگي، تورم و اعتبارات، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه. 
 • سياستهاي پولي، اعتباري، و ارزي برنامه سوم عمراني كشور، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه 1378-1377
 • بررسي ادوار تجاري در اقتصاد ايران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1376.
 • متغيرهاي كلان و تراز تجاري، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني،1375.
 • امكان ايجاد بازار سلف و وعده دار ارز، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي، جمهوري اسلامي ايران، 1373.
 • سياست پولي، انتظارت، تورم و عرضه كل، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي، جمهوري اسلامي ايران، 1373.

پایان نامه ها:

 

 • پايان نامه هاي انجام شده:
 1. پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي - اجتماعي، گرايش برنامه ريزي حمـل ونقـل، موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مديريت و برنامه ريزي، عنوان: روشي براي طراحي مسيرهاي خطوط اتوبوسراني، استادان راهنما: دكتر حسين پورزاهدي و دكتر يوسف شفاهي، سال 1377.
 2. پايان نامه دوره كارشناسي مهندسي كامپيوتر- نرمافزار، دانشگاه صنعتي شريف، عنوان: كاربرد پسـت الكترونيـك فارسـي بـر روي PC ، اسـتاد راهنما : دكتر شهريار پورآذين، سال 1374.
 •  مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي:
 1. مشاور پايان نامه آقاي مسعود لطفي، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت دولتي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي، عنوان: الزامات موثر بر ترجيحات مشتريان در انتخاب يك بانك، استاد راهنما: دكتر رسولي، نيمسال بهار (دوم) 4-1393. 
 2. مشاور پايان نامه خانم فريده حقي كلاره، دانشـجوي دوره كارشناسـي ارشـد مـديريت دولتـي، موسسـه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامه ريزي، عنوان: شناسايي عوامل موثر بر موفقيت شغلي كاركنان - مطالعه موردي: بيمارستان شهداي كرمانشاه، استاد راهنما: دكتر حبيب الـه طاهرپور كلانتري، نيمسال پاييز (يكم) 4-1393. 
 3. مشاور پايان نامه آقاي شهرام شريفي، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت دولتي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامـه ريـزي، عنوان: شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي كاركنان، استاد راهنما: دكتر حبيب له طاهرپور كلانتري، استاد داور: دكتـر عبدالحميـد شـمس، تاريخ دفاع: روز سه شنبه 11/9/1393. 
 4. مشاور پايان نامه آقاي كوروش كريمي، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مديريت دولتي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، عنوان: شناسايي عوامل بازدارنده استقرار موفقيت آميز طرح دوركاري در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهـور، اسـتاد راهنمـا: دكتر فرج اله رهنورد آهن، استاد داور: دكتر حبيب اله طاهرپور كلانتري، تاريخ دفاع: روز يكشنبه 30/6/1393.

   دانلود : رزومه_مهندس_مهرداد_علیمرادی.pdf           حجم فایل 171 KB