معرفی فهرستگان پژوهش های اقتصادی ایران

 

نظر به اهمیت انجام پژوهش ‌های کاربردی اقتصادی در کشور و با توجه به رسالت مراکز پژوهشی در این زمینه و از سوی دیگر ضرورت دسترسی متمرکز به اطلاعات و نتایج حاصل از اجرای اینگونه پژوهش ­ها، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، براى نخستين بار در سال ١٣٩4، در زمینه تشکیل پایگاهی متمرکز و دربرگیرنده اطلاعات طرح­ های پژوهشی اقتصادی با نام ”فهرستگان طرح ­های پژوهشی اقتصاد ایران“ اقدام کرد.

هدف از اجرای این طرح تسهیل و تسریع دسترسی متمرکز به اطلاعات طرح­ های­ پژوهشی برای پژوهشگران کشور؛ تأثیرگذاری دسترسی متمرکز به اطلاعات طرح ­های پژوهشی بر فرایند های سیاست ­گذاری، برنامه ­ریزی و تصمیم­ سازی ­های زیربنایی بر اساس اطلاعات علمی تولید شده در کشور؛ افزایش ضریب اطمینان در تصمیم ­سازی ها، سیاست ­گذاری ­ها و برنامه ریزی ­های اقتصادی؛ تسهیل مدیریت، سیاست ­گذاری و هدایت طرح­ های پژوهشی اقتصادی در مرحله پیش از تصویب؛ استفاده بهینه از منابع تخصیص داده شده به اجرای طرح ­های پژوهشی اقتصادی؛ جلوگیری از دوباره­کاری ­ها و انجام پژوهش ­های موازی در کشور است.

این طرح در حیطه جغرافیایی کشور ایران اجرا می ­شود. منابع چاپی و دیجیتال با نوع محتوای متنی- نوشتاری در گروه موضوعی اقتصاد ایران، از نوع طرح پژوهشی که پس از سال 1380 به پایان رسیده اند، مشمول ورود به این پایگاه قرار می ­گیرند.