عنوان دوره

مدت (ساعت)

نحوه اجرا

هزينه ثبت ناميال)

آشنایی با برنامه بودجه سال 1398

4

مجازی

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           بخشنامه بودجه سال 1398

 

 

 

    مراحل ثبت نام