درباره گروه

 


هدف از این رشته عبارت است از : آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ، اداره ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت .

نقش و توانایی: فارغ التحصیلان می توانند مشاغلی از قبیل کارشناسی امور اداری ، امور کارکنان ، تشکیلات و روشها ، طبقه بندی مشاغل ، حقوق و دستمزد ، برنامه ریزی پرسنلی و نظایر آن و مسئولیت در سمت مدیران سطوح پايه ومیانی و سرپرستی واحدهای اداری و خدماتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها را عهده دار شوند .

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت ، با کاربردهای این رشته نيز آشنا می شوند .

ضرورت و اهمیتاین دوره در آشنا سازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط میان مدیران و کارمندان اداری و فنی مي باشدکه معمولاً مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار می شوند .

گرایش‌ها: این رشته در سطح كارشناسی ارشد داراي 5 گرایش شامل: تشكیلات و روش‌ها ، مدیریت نيروي انسانی ، مديريت سیستم های اطلاعاتی ، تحول سازمانی و مدیریت مالی دولتی مي باشد.گرایش‌های مذكور در 20 واحد درسی مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد براي هر گرايش است

رشته مدیریت دولتی در سطح دكترای تخصصی نیز دارای سه گرایش سیاستگذاری(خط‌مشی گذاری) ، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

واحدهای درسی در دانشگاه: تعداد واحدهای درسی این رشته در كارشناسی ارشد 32 واحد است.

آینده شغلی:

این رشته بدلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار كار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های تشكیلات ، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح كارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلانمي توانند بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت كنند.

رشته مديريت دولتي از بهمن ماه سال 1370 درمقطع کارشناسی ارشد در مؤسسه دایر گردید و همچنين از بهمن ماه سال 1390 دررشته مدیریت دولتی درمقطع دکتری با گرایش سیاستگذاری عمومی پذیرش دانشجو داشته است . برای ورود به دوره دکتری داوطلبین باید حد نصاب لازم درآزمون سنجش راکسب نموده وپس از ارئه توصیه نامه های تحصیلی وعلمی ، مصاحبه ای از آنها به عمل خواهد آمد وسپس دردوره دکتری که مدت مجاز تحصیل درآن هشت نیم سال است، پذیرفته می شوند.

 

 

معرفي اعضاي گروه مديريت دولتي :

 

 

 

مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره دكتري مديريت دولتي

 

1. برنامه تحصيلي دوره دكتري مديريت دولتي

پذيرفته شدگان دوره دكتري براي اخذ مدرك در مديريت دولتي Ph.D بايد 50 واحد درسي را با حداقل نمره 15 از 20 طبق برنامه تحصيلي مصوب با موفقيت بگذرانند. از تعداد واحدهاي مزبور30 واحد درسي را دروس اصلي و گرايش‌هاي مورد نظر دانشجو تشكيل داده و 20 واحد بقيه شامل واحدهاي رساله دكتري خواهد بود. تعداد واحدهاي اصلي 21 واحد و تعداد واحدهاي گرايش 9 واحد مي‌باشد. لازم به يادآوري است كه برنامه فوق در مورد آن دسته از پذيرفته‌شدگان اعمال مي‌شودكه دروس و فعاليت‌هاي آموزشي قبلي آنها بنا به تشخيص كميته پذيرش مورد رضايت و كافي تشخيص داده شود. در صورت لزوم ممكن است از بعضي از پذيرفته‌شدگان خواسته شود جهت آمادگي كامل براي شروع رسمي دوره دكتري و شركت در كلاس‌ها و سمينارها، در دورس كمبود و جبراني كارشناسي ارشد ثبت نام نمايند.

2. گرايش‌هاي تخصصي

دوره دكتري مديريت دولتي داراي 4 گرايش مي‌باشد:

1- گرايش تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري عمومي

2- گرايش رفتار سازماني

3- گرايش مديريت منابع انساني

4- گرايش مديريت تطبيقي و توسعه

مجموع واحدهاي هر گرايش 15 واحد مي‌باشد كه دانشجو با نظر استاد راهنما و گروه تخصصي 9 واحد را از ميان آنها انتخاب خواهد كرد.دانشجويان دوره دكتري مديريت دولتي مي‌توانند گرايش خود را در صورت موافقت استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده از گرايش‌هاي دوره دكتري مديريت انتخاب نمايند. در هر حال تعداد واحدهاي گرايش 9 واحد محاسبه خواهد شد.

3. ارزيابي مستمر برنامه

بمنظور ايجاد پويايي لازم در برنامه و سازگار ساختن آن با رويدادهاي تازه مديريت، چه از نظر دروس و بنيادهاي نظري رشته و چه از نظر نيازهاي جامعه، دانشگاه‌هاي مجري موظفند هر سه سال يكبار برنامه‌هاي اجرا شده دوره دكتري خود را از جهت علمي و اجرايي در گروه آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي ارزيابي كرده و نتايج آن را به همراه پيشنهادات اصلاحي خود به شوراي برنامه‌ريزي ارسال نمايند. اعتبار برنامه‌ها موكول به بررسي نتايج حاصل از ارزيابي‌ها بوسيله كميته مربوط در شوراي‌عالي برنامه‌ريزي است. شورا حداكثر سه ماه پس از دريافت نتايج ارزشيابي در صورت لزوم نسبت به اصلاح و تاييد و ابلاغ برنامه اقدام خواهد كرد

سرفصل دروس دوره دكتري مديريت دولتي:

 

الف- دروس كمبود و جبراني

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

01

نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته

0

34

34

 

 

02

فرآيند خط‌مشي‌گذاري

0

51

51

 

 

03

تئوري‌هاي مديريت

0

51

51

 

 

04

بررسي مسايل مديريت دولتي ايران

0

34

34

 

 

05

تشكيلات و روشها

0

34

34

 

 

06

رفتار سازماني پيشرفته

0

34

34

 

 

07

مديريت منابع انساني پيشرفته

0

51

51

 

 

08

مباني مديريت دولتي

0

51

51

 

 

09

روش تحقيق پيشرفته

0

51

51

 

 

010

تحليل آماري

0

34

34

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

دانشجويان موظف‌اند در صورت نياز واحدهاي كمبود و جبراني را از ميان واحدهاي فوق‌الذكر با تشخيص گروه مديريت دولتي انتخاب و با موفقيت بگذرانند

 

 

ب- دروس اصلي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

11

نقد و بررسي نظريه‌هاي سازمان و مديريت

3

 

 

 

 

12

فلسفه مديريت از ديدگاه اسلام

3

 

 

 

 

13

مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت دولتي

3

 

 

 

 

14

تحليل رفتاري در سازمان‌هاي اداري

3

 

 

 

 

15

تجزيه و تحليل مدل‌هاي كمي و مدلسازي در مديريت دولتي

3

 

 

 

 

16

فلسفه علم و روش‌شناسي تحقيق

(تئوري و عملي)

3

 

 

 

 

17

مديريت دولتي و نهادهاي سياسي (1-17)

يا خط‌مشي‌گذاري و تحليل سياست‌هاي دولت (2-17)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

21

 

 

 

 

 

جدول شماره 1- گرايش تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري عمومي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

18

تئوري‌هاي خط‌مشي‌گذاري عمومي

3

 

 

 

 

19

مديريت مسائل عمومي

3

 

 

 

 

20

بوروكراسي و جامعه

3

 

 

 

 

21

اجرا و ارزيابي خط‌مشي‌هاي عمومي

3

 

 

 

 

22

سمينار در مسائل تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري عمومي

3

 

 

 

 

جمع

15

 

 

 

 

 

 

گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی

 

رشته مدیریت بازرگانی

که سرآغاز آن از فرانسه و دانشگاه ESCP Europe شروع گشته و به بحث پیرامون چگونگی کنترل سود، سرمایه، هزینه و استفاده بهینه از امکانات موجود می‌پردازد. می‌توان گفت هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان‌های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه‌حل‌های مختلف در مورد هر مسأله، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده. تیلور پایه‌گذار این علم در مکتب کلاسیک بوده است. از استادان مدیریت در ایران می‌توان دکتر مهدی الوانی، دکتر علی رضاییان، دکتر علی‌اکبر فرهنگی و دکتر سید رضا سید جوادین را نام برد. از دیگر بحث‌های مدیریت بازرگانی بازاریابی می‌باشد که در سال‌های اخیر به جایگاه باارزشی دست یافته است و به عنوان علم مطرح گردیده است. شرکت‌های بزرگ همواره درسال‌های اخیر هزینه‌های سنگینی برای این مقوله در نظر گرفته و بازخورد مناسبی از آن دریافت نموده‌اند. بازاریابی خود به شاخه‌های متعددی تقسیم گردیده و دانشگاه‌ها سعی در پرورش متخصصین در شاخه‌های مختلف این علم نموده‌اند. بازاریابی را می‌توان به شاخه‌های متعددی تقسیم کرد که مهم‌ترین آن‌ها بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی است.

این گرایش از قدیمی ترین گرایش‌های مدیریت است که کار خود را در سال ۱۳۳۳ به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد، سپس این رشته در مقاطع و گرایش‌های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور گسترش یافته و همینک در غالب دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور ارائه می‌گردد.

هدفاز این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی ، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل ، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه .

آینده شغلی:

فارغ التحصيلان اين رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار، مباحث تدوين استراتژيهاي سازماني، شناخت مشتريان و نحوه ارتباط با آنها، شناخت فرايندهاي فروش، بازاريابي و خدمات به مشتريان زمينه لازم جهت استخدام در واحدهاي بازرگاني سازمانها را داشته و نسبت به ساير گرايش هاي مديريت با توجه به نبود رشته اي جايگزين از بازار کار مناسبي برخوردارند. ضمن اينکه دانشجويان اين رشته با توجه به شناخت کافي از کسب و کار و نحوه ايجاد تجارت موفق شانس زيادي براي موفقيت در حيطه کار آفريني و تشکيل کسب و کارجديد دارند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می‌توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی و بازاریابی مشغول به کار شوند.

 

گرایش‌ها: این رشته در سطح كارشناسی ارشد داراي 6 گرایش شامل:گرایش بازاریابی، گرایش بازرگانی بین الملل، گرایش داخلی، گرایش بیمه، گرایش تحول و گرایش مالی است.گرایش‌های مذكور در 20 واحد درسی مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد براي هر گرايش است.

 

سرفصل دروس بازرگانی:

ساعت

تعداد واحد

 

نام درس

كد درس

 

عملي

نظري

جمع

__

34

34

2

زبان تخصصي

5301

 

دروس پيشنياز

 

34

34

2

رياضي پيشنياز

5302

 

34

34

2

آماركاربردي پيشنياز

5303

 

51

51

2

مباني سازمان و مديريت

5305

__

34

34

2

مديريت منابع انساني پيشرفته

5321

دروس اصلي

__

34

34

2

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

5322

__

34

34

2

سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

5323

__

34

34

2

تحليل آماري

5324

__

34

34

2

مديريت استراتژيك پيشرفته

5325

__

34

34

2

بازارشناسي و مسايل بازاريابي

5326

__

34

34

2

مديريت رفتار سازماني پيشرفته

5327

__

34

34

2

حسابداري مديريت

5328

__

34

34

2

تحقيق در عمليات پيشرفته

5329

__

34

34

2

اقتصاد مديريت

5330

__

34

34

2

تحقيقات بازاريابي

5335

بازاريابي

دروس گرايش

__

34

34

2

بازاريابي صنعتي

5336

__

34

34

2

رفتار مصرف كننده

5337

__

34

34

2

سمينار در مسايل بازاريابي

5338

__

34

34

2

حقوق بازرگاني بين الملل

5345

بازاريابي بين المللي

__

34

34

2

مديريت صادرات و واردات

5346

__

34

34

2

سازمان هاي پولي و مالي بين الملل

5347

__

34

34

2

سمينار در مسايل بازرگاني بين الملل

5348

__

34

34

2

اقتصاد بازرگاني ايران

5355

بازرگاني داخلي

__

34

34

2

بازارها و نهاد هاي مالي ايران

5356

__

34

34

2

مديريت سرمايه گذاري ها

5357

__

34

34

2

سمينار در بازرگاني داخلي

5358

__

34

34

2

ريسك و بيمه

5365

مديريت بيمه

__

34

34

2

بيمه اتكايي

5366

__

34

34

2

حسابداري شركت هاي بيمه

5367

__

34

34

2

سمينار در مديريت بيمه

5368

__

34

34

2

مديريت سرمايه گذاريها

5375

مديريت مالي

__

34

34

2

بازارها و نهاد هاي مالي

5376

__

34

34

2

حقوق بازرگاني

5377

__

34

34

2

سمينار در مديريت مالي

5378

__

34

34

2

روش‌هاي تحقيق در رفتارسازماني

5385

مديريت تحول

 

 

 

 

 

 

__

34

34

2

نظريه‌ و فرآيندتحول سازماني

5386

__

34

34

2

نظريه و فرايند ارتباطات سازماني

5387

__

34

34

2

سمينار در مسائل رفتاري

5388

 

رشته مدیریت صنعتی:

 

با توجه به آموزه هاي فردريك تيلور- متخصص امر مديريت - به عنوان پدر مديريت علمي در حوزه هاي كاري رشته مديريت صنعتي را می توان به عنوان اولين و قديمي ترين شاخه ايجاد شده در علم مديريت به حساب آورد. حوزه اي كه به گواه بسياري از كارشناسان جامع ترين در ميان ساير حوزه هاي شناسايي شده در رشته مديريت مي باشد.مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی:

- فنی وتکنیکی

- مالی

- رفتاری و اجتماعی می‌باشد.

اختلاف۱۲ واحدی با رشته مدیریت دولتی دارد. به بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آنها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری توجه دارد. هدف از این رشته تحصیلی تربیت افرادی می باشد که بتوانند با دیدگاهی مدیریتی سازمان های صنعتی را مدیریت نمایند.

هدف رشته مدیریت صنعتی:

اصلي ترين هدف در رشته مديريت صنعتي ايجاد تخصص در امر توليد و پيشبرد اهداف توليدي در خلق كالاها و خدمات طراحي مي باشد. و در اين راستا موارد جانبي همچون حفظ كيفيت توليد، كيفيت تجهيزات توليدي، تعيين چگونگي ارتباط با تامين كنندگان مواد اوليه و فروشندگان محصولات ساخته شده، بهبود بهره وري و عملكرد فرآيندهاي كاري و ... نيز به عنوان اصول مهم فرآيند توليد مدنظر قرار گرفته و آموزش داده مي شود.

آینده شغلی رشته مدیریت صنعتی

منظور از تربیت مدیر در رشته مدیریت صنعتی، تربیت رئیس نیست بلکه تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهمتر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفعمشکلات قادر به تصمیم گیری مناسب و مطلوب باشند. بنابراین فارغ التحصیل رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیک های مختلف رفع مشکلات پیدا می کنند، قابلیت جذب در تشکیلات و سازمان های مختلف بازرگانی و صنعتی با وظایف گوناگون در سطوح کاردانی و کارشناسی را دارا می شوند و میتوانند در بهبود و ثمربخشی و کارآیی سازمان موثر باشند. به عبارت دیگر، فارغ التحصیلان رشتهمدیریت صنعتی الزاماً مدیریت مؤسسات صنعتی را که برای احراز آن شرایط خاصی لازم است، عهده دار نخواهند شد و فقط پس از کسب تجربیات می توانند مسئولیت های بیشتری در سطوح مختلف مدیریت عهده دارگردند.

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی، با کاربردهای این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزارهای مرتبط و مؤثر مدیریت آشنا می شوند. بدین ترتیب خلاء ارتباطی بین کادرکارشناسی ماهر و مدیریت مؤسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در قسمتهای مدیریت تولید، اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل مرغوبیت کالا مشغول به کار شوند.
فارغ التحصیلان این رشته، علاوه بر موارد فوق می توانند در زمینه روابط عمومی ـ حسابداری و امور اداری به نحو مطلوب و اثر گذار فعالیت نمایند.

گرایش‌ها: این رشته در سطح كارشناسی ارشد داراي 3 گرایش شامل: گرایش پژوهش در عملیات، گرایش تولید و گرایش مالی. گرایش‌های مذكور در 20 واحد درسی مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد براي هر گرايش است.

 

ليست واحد های درسی مقطع ارشد رشته مديريت صنعتي

 

 

ساعت

تعداد واحد

 

نام درس

كد درس

 

عملي

نظري

__

2

2

زبان تخصصي

 

دروس پيشنياز

__

2

2

رياضي پيشنياز

 

__

2

2

آماركاربردي پيشنياز

 

__

2

2

مباني سازمان و مديريت

 

__

2

2

مباني سازمان و مديريت

 

دروس اصلي

__

2

2

بررسي مسائل نيروي انساني در صنعت

 

__

2

2

تئوريهاي مديريت پيشرفته

 

__

2

2

مديريت رفتارسازماني پيشرفته

 

__

2

2

مديريت توليد پيشرفته

 

__

2

2

تحليل آماري

 

__

2

2

تحقيق در عمليات پيشرفته

 

__

2

2

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته

 

__

2

2

حسابداري مديريت

 

__

2

2

كاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت

 

__

2

2

برنامه‌ريزي و كنترل موجوديها

 

گرايش

توليد

__

2

2

مديريت انتقال تكنولوژي

 

__

2

2

مديريت كيفيت و بهره وري

 

__

2

2

سمينار در مسائل مديريت صنعتي

 

__

2

2

برنامه‌ريزي غيرخطي

 

گرايش

پژوهش در عمليات

__

2

2

مدلسازي رياضي

 

__

2

2

سيستم‌هاي صف

 

__

2

2

اصول شبيه سازي

 

__

2

2

تصميم‌گيري در مسائل مالي

 

گرايش مالي

__

2

2

مديريت سرمايه‌گذار‌ها

 

__

2

2

سازمان‌هاي پولي و مالي

 

__

2

2

سمينار در مسائل مديريت مالي