تاريخچه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي براساس مصوبه شماره 655/13-ط مورخ 81/4/3 شوراي عالي اداري، از ادغام مرکز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تشکيل شده است.

اين موسسه که به لحاظ تشکيلات اداري به نهاد رياست جمهوري وابسته است، با اخذ مجوزهاي لازم در زمره موسسات آموزشي و پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد.

موسسه در ساختار جديد خود تلاش مي کند تا با رويکردي نوين، ضمن ايفاي نقش خود در راستاي آموزش مديران و کارکنان دولت، به عنوان پشتيبان انديشه اي و فکری دولت عملکردي تاثير گذار داشته باشد.

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در حال حاضر با بهره گيري از حداکثر توان علمي و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري خود تلاش مي کند تا به نحو مناسبي از دانش و تجربه ارزنده انديشمندان، به خصوص دانشگاهيان کشور، در راستاي ايفاي وظايف خود به گونه اي گام بردارد که ظرفيت هاي قابل توجه موجود در استان هاي ميهن اسلامي از نظر دور نمانده و مورد بهره برداري بهينه قرار گيرد