سياست پژوهی ،لایه گمشده در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران
قیمت : 97,000 ریال
اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه(ویرایش سوم)
قیمت : 120,000 ریال
مدیریت مسائل عمومی
قیمت : 210,000 ریال
مدیریت فرایند از تئوری تا عمل
قیمت : 180,000 ریال
قانون بودجه سال١٣٩١ کل کشور(ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)
قیمت : 75,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور(پیوست یک)
قیمت : 90,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور (پیوست دو)
قیمت : 90,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور(پیوست سه)
قیمت : 35,000 ریال
قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور (پیوست چهار)
قیمت : 35,000 ریال
مجموعه قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور
قیمت : 30,000 ریال
مجموعه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٨٩-١٣٨٤)
قیمت : 300,000 ریال
قانون بودجه سال ٩٠ کل کشور (ماده واحده تبصره)
قیمت : 50,000 ریال

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>