مجموعه قوانین و مقررات بهبود محیط و کسب و کار

تدوین و تنقیح: سعید جلالی
گفتاری در باب نابرابری

ترجمه حسین راغفر حمید جاودانی چاپ دوم
How to Achieve Inclusive Growth

,Valerie Cerra ,Barry Elchengreen ,Asmaa El-Ganainy Martin Schindler