رابطه مالی بالا دستی انرژی در ایران

تالیف محمد حسین رحمتی
گفتاری در باب نابرابری

ترجمه حسین راغفر حمید جاودانی چاپ دوم
Macroeconomics for Business

,Lawrence S. Davidson ,Andreas Hauskrecht Jürgen von Hagen
How to Achieve Inclusive Growth

,Valerie Cerra ,Barry Elchengreen ,Asmaa El-Ganainy Martin Schindler