ساختار سازمانی


 1. مدیرکل منابع انسانی و امور اداری

  1. معاون امور اداری و پشتیبانی

   1. اداره فنی و مهندسی

   2. اداره تدارکات و کارپردازی

   3. اداره خدمات و پشتیبانی

  2. مسئول دفتر

  3. معاون منابع انسانی

   1. اداره امور کارکنان و قراردادها

   2. اداره دبیرخانه