اداره‌کل منابع انسانی و امور اداری

 

 

اداره امور کارکنان و قراردادها

 

اداره دبیرخانه

 

اداره فنی و مهندسی

 

اداره تدارکات و کارپردازی

 

اداره خدمات و پشتیبانی