اهداف:

چشم انداز: ایجاد سازمانی پویا، پیشرو و پاسخگو در ارائه خدمات اداری، پشتیبانی و مدیریتی برای افزایش اثر بخشی و کارآیی کارکنان مؤسسه.
مأموریت: برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت‌های اداری، پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری و تلاش برای ایجاد وحدت رویه در عملکرد اداری و توسعه منابع انسانی.
اهداف کلان: این مدیریت سیاست‌های کلی منابع انسانی و امور اداری، سیاست‌های ابلاغی از طرف معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله، نقشه جامع علمی موسسه و... را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار می‌دهد تا به اهداف ذیل نایل گردد:

      - تأمین حفظ و ارتقاء منابع انسانی توانمند و کارآمد.

      - ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه از دارایی های معنوی، دانشی و تجربه کارکنان.

      - نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، بخشنامه‌ها، مصوبات اداری، مالی، رفاهی و ... .

      - ارتقاء سطح کیفی زندگی کاری کارکنان با برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات اداری، بهداشتی و رفاهی مبتنی بر رعایت کرامت انسانی.

      - کاهش زمان ارائه خدمات اداری از طریق مکانیزه کردن سیستم‌های اداری و یکپارچه سازی خدمات اداری و پشتیبانی.

      - تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، ارزشیابی صحیح عملکرد و اعمال نظارت بهره وری.