درباره معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی از بدو تاسیس موسسه، همواره به عنوان یک بازوی پژوهشی تحقیقاتی وظایفی از قبیل هدایت طرح ها، تحقیقات و نشریات علمی و نظایر آن را بر عهده داشته است.

از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، موسسه عهده دار وظایف و ماموریت های جدیدی شده است که به اقتضای وظایف محول شده با تشکیل گروه های پژوهشی و دفترهای تخصصی و ایجاد ظرفیت های علمی و کارشناسی جدید، در راستای ماموریت خود گام برداشته است.

در این مدت موسسه در جهت ایفای نقش خود به عنوان اتاق فکر دولت، اقداماتی انجام داده که مهم ترین آنها عبارتند از:

كمك به سياست گذاري در مواردي چون هدفمندسازي يارانه ها، تدوين بستة سياستي خروج از ركود، تهيه و ارسال گزارش هاي كارشناسي و پژوهشي به دولت،پايش اقتصادي و ارائة برآوردهاي آماري و تحليلي منظم و مستمر از وضعيت اقتصادي كشور، و برگزاري نشست ها و همايش هاي تخصصي.

مؤسسه ، جهت دستيابي به اهداف خود، از تعامل و همکاری با صاحب نظران اقتصادي و سازمان ها و مراكز پژوهشي سراسر کشور استقبال می نماید.