عنوان دوره

تعداد ساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

دستورالعمل نحوه جبران  آثار ناشی از افزایش قيمت ارز در پيمانهای ريالی فاقد تعديل 

6

آقای  دکتر آدابی

12 اسفندماه 1397

 

 

8:30 -15

 

 

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  بخشنامه  شماره 97/376049 مورخ 97/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور   

2 - بخشنامه شماره 97/376052 مورخ 97/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور