دستورالعمل نحوه جبران  آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

 

عنوان دوره

تعدادساعت

مدرس

تاريخ اجرا

ساعت اجرا

هزينه ثبت نام

(ريال)

فرم

ثبت نام

دستورالعمل نحوه جبران  آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل 

6

آقای  دکتر آدابی

30 دی  ماه 1397

 

8:30 -15

 

 

4.000.000

 

فرم

 

 

1- بخشنامه  شماره 97/376049 مورخ 97/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور   

2- بخشنامه شماره 97/376052 مورخ 97/7/18 سازمان برنامه و بودجه کشور