مبانی مدیریت و رهبری در سازمان‌ها
💁 مدرس: آقای رضازاده 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.11.28
 ١٦:٥٩ - 1398/11/28 - تعداد نظرات : ٠

مبانی مدیریت و رهبری در سازمان‌ها
💁 مدرس: آقای رضازاده 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.11.27
 ١٦:٥٨ - 1398/11/27 - تعداد نظرات : ٠

مهارت‌های نفوذ و تأثیرگذاری
💁 مدرس: آقای منصوری 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.11.14
 ١٦:٥٤ - 1398/11/14 - تعداد نظرات : ٠

کار تیمی و مهارت‌های تیم‌سازی
💁 مدرس: آقای رازنهان 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.15
 ١٦:٤٦ - 1398/10/15 - تعداد نظرات : ٠

کار تیمی و مهارت‌های تیم‌سازی
💁 مدرس: آقای رازنهان 🕒 مدت دوره: 8 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.14
 ١٦:٤٤ - 1398/10/14 - تعداد نظرات : ٠

مهارت‌های نفوذ و تأثیرگذاری
💁 مدرس: آقای کاوه 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.11
 ١٦:٣٨ - 1398/10/11 - تعداد نظرات : ٠

اخلاق حرفه‌ای
💁 مدرس: آقای رضازاده 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.09
 ١٦:٣٩ - 1398/10/09 - تعداد نظرات : ٠

مهارت‌های نفوذ و تأثیرگذاری
💁 مدرس: آقای رضازاده 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.03
 ١٦:٣٧ - 1398/10/03 - تعداد نظرات : ٠

اخلاق حرفه‌ای
💁 مدرس: آقای رضازاده 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.02
 ١٦:٣٦ - 1398/10/02 - تعداد نظرات : ٠

مبانی ارتباط خلاق و اثربخش
💁 مدرس: آقای رضازاده 🕒 مدت دوره: 4 ساعت 📆 تاریخ برگزاری: 98.10.02
 ١٦:٣٤ - 1398/10/02 - تعداد نظرات : ٠

2 صفحه بعدی >>